پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۸۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۶ کلمه در هر خبر)
62
۱٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۱۷۲٫۳ نویسه در هر خبر)
5
خلاصه ۲۸۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶٬۳۲۴ کلمه (متوسط ۶۳۲٫۴ کلمه در هر خبر)
83
۵۶٬۹۹۸ نویسه (متوسط ۵٬۷۰۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی