پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۵۱۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۳۶ کلمه در هر خبر)
75
۴٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۰۳ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۱٬۱۱۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۹۷ کلمه در هر خبر)
98
۱۰٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۲۸۸٫۷۸ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۹٬۳۶۰ کلمه (متوسط ۲۶۰ کلمه در هر خبر)
30
۸۶٬۷۶۲ نویسه (متوسط ۲٬۴۱۰ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۵۱ (متوسط ۱٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۳۵
97
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۲۷ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی