وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۳۴۸ نویسه (متوسط ۱۷۴ نویسه در هر خبر)
4
خلاصه ۵۸ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۵۴۷ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۵۲۵ کلمه (متوسط ۲۶۲٫۵ کلمه در هر خبر)
30
۵٬۲۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۶۰۱ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی