وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۳۴۰ کلمه (متوسط ۱۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
65
۳٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۴۲ نویسه در هر خبر)
7
خلاصه ۵۲۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۸ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۹۰۳ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۰۵ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۲٬۴۹۶ کلمه (متوسط ۶۵۷٫۶۸ کلمه در هر خبر)
86
۱۱۵٬۶۴۲ نویسه (متوسط ۶٬۰۸۶ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۹۷ (متوسط ۵٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
52
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی