وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۲ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۴۹۴ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۵ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۹۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
82
۹۵۴ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۵ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۳۸۸ کلمه (متوسط ۳۴۷ کلمه در هر خبر)
42
۱۲٬۹۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۷ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱۸ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی