وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۳۵۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
59
۳٬۴۰۲ نویسه (متوسط ۱۸۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۵۱۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۷۸۸ نویسه (متوسط ۲۶۶ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۲۸۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
33
۴۷٬۰۱۱ نویسه (متوسط ۲٬۶۱۲ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۴٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۸ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی