پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۸۰ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۱٬۷۴۵ نویسه (متوسط ۱۷۴٫۵ نویسه در هر خبر)
3
summary ۳۱۸ کلمه (متوسط ۳۱٫۸ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۹۹۶ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۸٬۷۲۷ کلمه (متوسط ۱٬۸۷۲٫۷ کلمه در هر خبر)
0
۱۷۲٬۷۷۶ نویسه (متوسط ۱۷٬۲۷۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۸
80
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی