پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۴۵۸ کلمه (متوسط ۱۶٫۹۶ کلمه در هر خبر)
67
۴٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۱۵۸ نویسه در هر خبر)
14
right ۱٬۰۸۹ کلمه (متوسط ۴۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
85
۹٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۳۶۹٫۴۱ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۲۲٬۴۷۹ کلمه (متوسط ۸۳۲٫۵۶ کلمه در هر خبر)
88
۲۰۷٬۷۳۳ نویسه (متوسط ۷٬۶۹۴ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۱٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۲۴
88
اخبار تغییر یافته ۲
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
استانی ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی