وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۳۲۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۸۶ کلمه در هر خبر)
73
۳٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۵ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۶۵۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۶٬۳۶۱ کلمه (متوسط ۲۸۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
34
۶۰٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۵ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۸۱ (متوسط ۳٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی