پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۹۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۶ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۹۲۶ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۹۲ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۶۶۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۵۴ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۶٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۲۷۷٫۵ کلمه در هر خبر)
32
۶۰٬۲۶۸ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۱ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۱٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۸ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی