وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۹۸۵ نویسه (متوسط ۱۶۴٫۱۷ نویسه در هر خبر)
10
خلاصه ۱۶۲ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۵۷۲ نویسه (متوسط ۲۶۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱٬۵۱۱ کلمه (متوسط ۲۵۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
28
۱۳٬۹۴۰ نویسه (متوسط ۲٬۳۲۳ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۳٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی