وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۳۱ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
69
۱٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۱۵۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
18
خلاصه ۲۸۵ کلمه (متوسط ۳۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۵۹۷ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۶۲ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۵٬۲۴۵ کلمه (متوسط ۶۵۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
86
۴۹٬۵۵۲ نویسه (متوسط ۶٬۱۹۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۴٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی