پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۳۴۰ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۳٬۱۹۴ نویسه (متوسط ۱۵۹٫۷ نویسه در هر خبر)
13
right ۶۹۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۶۵ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۴۱۹ نویسه (متوسط ۳۲۰٫۹۵ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۲۰٬۰۲۲ کلمه (متوسط ۱٬۰۰۱٫۱ کلمه در هر خبر)
66
۱۸۹٬۳۲۷ نویسه (متوسط ۹٬۴۶۶ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۴۹ (متوسط ۲٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۷
85
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۴ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی