وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۵۰۵ کلمه (متوسط ۱۴٫۰۳ کلمه در هر خبر)
76
۴٬۷۵۱ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۹۷ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۱٬۰۹۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۲ کلمه در هر خبر)
99
۱۰٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۵ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۶٬۵۷۴ کلمه (متوسط ۴۶۰٫۳۹ کلمه در هر خبر)
58
۱۵۳٬۹۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۶ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۹۷ (متوسط ۲٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۳۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۹ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی