پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۵۸۶ کلمه (متوسط ۱۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
60
۵٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۱۸۹٫۷۳ نویسه در هر خبر)
0
right ۱٬۲۸۰ کلمه (متوسط ۴۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
81
۱۱٬۷۰۰ نویسه (متوسط ۳۹۰ نویسه در هر خبر)
34
بدنه ۲۵٬۵۶۸ کلمه (متوسط ۸۵۲٫۲۷ کلمه در هر خبر)
86
۲۳۸٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۷٬۹۴۸ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۶۳ (متوسط ۲٫۱ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۲۶
86
اخبار تغییر یافته ۳
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
استانی ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی