وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۷۲ کلمه (متوسط ۱۵٫۶۴ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۶۱۴ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۷۳ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۳۵۰ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۲ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۱۸۴ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۴۵ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱۵٬۰۳۴ کلمه (متوسط ۱٬۳۶۶٫۷۳ کلمه در هر خبر)
17
۱۳۵٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۱۲٬۳۱۹ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۴۹ (متوسط ۴٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی