وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۷۲۴ کلمه (متوسط ۱۶٫۰۹ کلمه در هر خبر)
70
۶٬۹۰۳ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۴ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۱٬۴۷۰ کلمه (متوسط ۳۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
96
۱۳٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۹۸ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۳٬۱۷۹ کلمه (متوسط ۲۹۲٫۸۷ کلمه در هر خبر)
34
۱۲۳٬۴۲۹ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۳ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۷۵ (متوسط ۱٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۴۴
97
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۵ خبر
استانی ۲۸ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی