پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۷۱۶ کلمه (متوسط ۱۷٫۴۶ کلمه در هر خبر)
66
۶٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۴۱ نویسه در هر خبر)
7
right ۱٬۵۱۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۹ کلمه در هر خبر)
90
۱۴٬۲۴۸ نویسه (متوسط ۳۴۷٫۵۱ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۲۲٬۳۲۶ کلمه (متوسط ۵۴۴٫۵۴ کلمه در هر خبر)
70
۲۰۶٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۵٬۰۳۴ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۹۸ (متوسط ۲٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۳۵
85
اخبار تغییر یافته ۲
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی