فدراسیون شمشیربازی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۴۳ نویسه (متوسط ۴۳ نویسه در هر خبر)
91
خلاصه ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۱۵۴ نویسه (متوسط ۱۵۴ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۵۱ کلمه (متوسط ۵۱ کلمه در هر خبر)
0
۵۲۲ نویسه (متوسط ۵۲۲ نویسه در هر خبر)
5
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون شمشیربازی