سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۵۲ نویسه (متوسط ۵۲ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۸۳ نویسه (متوسط ۱۸۳ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲۷۱ کلمه (متوسط ۲۷۱ کلمه در هر خبر)
31
۲٬۴۴۲ نویسه (متوسط ۲٬۴۴۲ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سینا