سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۴۶ کلمه (متوسط ۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۴۳۶ نویسه (متوسط ۷۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۱۵۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۷۴ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱٬۷۱۳ کلمه (متوسط ۲۸۵٫۵ کلمه در هر خبر)
33
۱۵٬۹۱۴ نویسه (متوسط ۲٬۶۵۲ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار سینا