سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۳۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۵۲۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۱ نویسه در هر خبر)
67
summary ۱٬۲۵۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۴۸۰ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۱۱ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۷٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۳۹۹٫۰۲ کلمه در هر خبر)
49
۱۷۲٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۲۱۸ (متوسط ۴٫۸۴ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۴۵
100
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سینا