سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۳۹ کلمه (متوسط ۹٫۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۳۲۱ نویسه (متوسط ۸۸٫۰۷ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۵۴۹ کلمه (متوسط ۳۶٫۶ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۸ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۶٬۳۹۲ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۱۳ کلمه در هر خبر)
53
۵۹٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار سینا