سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۹۱ کلمه (متوسط ۷٫۵۸ کلمه در هر خبر)
95
۸۸۱ نویسه (متوسط ۷۳٫۴۲ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۳۱۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۲ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۸۳ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۵٬۳۴۳ کلمه (متوسط ۴۴۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
56
۴۹٬۳۲۲ نویسه (متوسط ۴٬۱۱۰ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۶۸ (متوسط ۵٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
42
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار سینا