سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۳۷ نویسه (متوسط ۳۷ نویسه در هر خبر)
95
خلاصه ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۱۹۹ نویسه (متوسط ۱۹۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۶۴۱ کلمه (متوسط ۶۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۹۶۳ نویسه (متوسط ۵٬۹۶۳ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار سینا

  • علم در 6 اردیبهشت ماه امروز ۰۰:۰۹ [سینا]

    علم در 6 اردیبهشت ماه

    سیناپرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.