سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۳۷۲ کلمه (متوسط ۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۸۰٫۰۹ نویسه در هر خبر)
66
right ۱٬۳۱۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۲٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۵۱ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۷٬۴۳۱ کلمه (متوسط ۳۸۷٫۳۶ کلمه در هر خبر)
48
۱۶۲٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۶۱۵ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۲۲۳ (متوسط ۴٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۴۵
100
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار سینا