سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۵۶ نویسه (متوسط ۷۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۴۸ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۴۵۵ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۷۵۴ کلمه (متوسط ۳۷۷ کلمه در هر خبر)
46
۷٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱۱ (متوسط ۵٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سینا