سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳ کلمه (متوسط ۳ کلمه در هر خبر)
40
۳۲ نویسه (متوسط ۳۲ نویسه در هر خبر)
98
خلاصه ۲۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۱۹۹ نویسه (متوسط ۱۹۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۵۷۸ کلمه (متوسط ۵۷۸ کلمه در هر خبر)
75
۵٬۲۸۰ نویسه (متوسط ۵٬۲۸۰ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار سینا

  • روز جهانی آلزایمر امروز ۰۰:۰۱ [سینا]

    علم در 30 شهریورماه:

    روز جهانی آلزایمر

    سیناپرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.