سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۹٫۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۹۴۳ نویسه (متوسط ۸۵٫۷۳ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۳۸۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۷۳ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۴۸۶ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۹۱ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۴٬۵۴۷ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۳۶ کلمه در هر خبر)
51
۴۳٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۴۸ (متوسط ۴٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۲
54
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر

آخرین اخبار سینا