سینا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۲۱۷ نویسه (متوسط ۷۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۱۰۷ کلمه (متوسط ۳۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
91
۹۱۴ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲٬۲۶۳ کلمه (متوسط ۷۵۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
99
۲۰٬۴۸۱ نویسه (متوسط ۶٬۸۲۷ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سینا