نما

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۴۴ کلمه (متوسط ۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۸۱٫۱۸ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۹۸۹ کلمه (متوسط ۲۶٫۰۳ کلمه در هر خبر)
86
۹٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۶۶ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۴٬۲۱۲ کلمه (متوسط ۳۷۴ کلمه در هر خبر)
46
۱۳۱٬۱۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار نما