روزنامه اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۴۵۷ کلمه (متوسط ۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۸۱٫۷ نویسه در هر خبر)
65
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۳٬۳۱۸ کلمه (متوسط ۴۳۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
55
۲۱۳٬۶۳۱ نویسه (متوسط ۴٬۰۳۱ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
استانی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتدال