روزنامه اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۴۹۶ کلمه (متوسط ۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۸۰٫۸۴ نویسه در هر خبر)
66
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۸٬۸۰۴ کلمه (متوسط ۳۲۴٫۲۱ کلمه در هر خبر)
39
۱۷۹٬۴۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه اعتدال