روزنامه اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۵۳۳ کلمه (متوسط ۸٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۱۳۵ نویسه (متوسط ۷۹ نویسه در هر خبر)
67
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶٬۶۸۳ کلمه (متوسط ۲۵۶٫۶۶ کلمه در هر خبر)
29
۱۵۵٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۲٬۳۹۴ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳۸ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه اعتدال