روزنامه اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۳۵۱ کلمه (متوسط ۷٫۹۸ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۷۴٫۸ نویسه در هر خبر)
70
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹٬۴۷۸ کلمه (متوسط ۲۱۵٫۴۱ کلمه در هر خبر)
23
۸۹٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۲٬۰۲۸ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
استانی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتدال