روزنامه اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۵۱۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۱ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۸۴۰ نویسه (متوسط ۹۴٫۹ نویسه در هر خبر)
56
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۹٬۶۶۲ کلمه (متوسط ۳۸۵٫۵۳ کلمه در هر خبر)
47
۱۸۶٬۹۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتدال