روزنامه اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۵۷۵ کلمه (متوسط ۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۸۲٫۹۱ نویسه در هر خبر)
64
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۳٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۳۳۹٫۱۲ کلمه در هر خبر)
41
۲۱۹٬۸۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۲۳۳ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه اعتدال