فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۲۶۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۸۱٫۱۹ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۷۹۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۲۹۴ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۹٬۸۹۱ کلمه (متوسط ۳۱۹٫۰۶ کلمه در هر خبر)
38
۹۴٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۳۳ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۹۴ (متوسط ۳٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۳۰
96
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار فردا