فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۵ -
تیتر ۱٬۲۳۴ کلمه (متوسط ۸٫۵۱ کلمه در هر خبر)
92
۱۱٬۲۵۱ نویسه (متوسط ۷۷٫۵۹ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۴٬۰۳۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
92
۳۶٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۴۴ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۸۷٬۲۸۳ کلمه (متوسط ۶۰۱٫۹۵ کلمه در هر خبر)
78
۸۱۸٬۰۹۱ نویسه (متوسط ۵٬۶۴۲ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۴۹۹ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۱۳۶
93
اخبار تغییر یافته ۱۵
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فردا