فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۲۲ کلمه در هر خبر)
93
۷۲۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۲۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۲ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۱۵۲ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۲٬۵۱۹ کلمه (متوسط ۲۷۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
32
۲۳٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۰ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۳٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۳
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فردا