فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۴۹۵ کلمه (متوسط ۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۶۴۵ نویسه (متوسط ۷۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
69
summary ۱٬۹۶۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
96
۱۷٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۷ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۸٬۹۰۸ کلمه (متوسط ۶۳۷٫۸۴ کلمه در هر خبر)
83
۳۶۶٬۶۶۳ نویسه (متوسط ۶٬۰۱۱ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۲۰۷ (متوسط ۳٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۵۵
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار فردا