فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۶۵ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۴۵۹ نویسه (متوسط ۸۱٫۹۷ نویسه در هر خبر)
65
summary ۸۱۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۳ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۵۰۹ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۳ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۲٬۸۱۷ کلمه (متوسط ۴۲۷٫۲۳ کلمه در هر خبر)
53
۱۲۱٬۵۹۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۹۲ (متوسط ۳٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۲۷
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر

آخرین اخبار فردا