فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۲۶۰ نویسه (متوسط ۸۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
62
summary ۱۰۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
93
۸۸۷ نویسه (متوسط ۲۹۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۶۰۴ کلمه (متوسط ۲۰۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
21
۵٬۶۰۶ نویسه (متوسط ۱٬۸۶۹ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۳٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار فردا