تجارت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۴۷ نویسه (متوسط ۸۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۸۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۸۱۱ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۳۹۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
49
۱۱٬۹۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۴ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار تجارت نیوز