تجارت نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۲۶۴ کلمه (متوسط ۸٫۵۲ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۴۸۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۰۳ نویسه در هر خبر)
66
summary ۹۳۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
99
۸٬۴۴۱ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۹٬۱۲۰ کلمه (متوسط ۶۱۶٫۷۷ کلمه در هر خبر)
80
۱۸۴٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۵٬۹۳۸ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار تجارت نیوز