ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
78
۳۴۰ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۹۷ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
96
۸۹۷ نویسه (متوسط ۲۹۹ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۹۵۰ کلمه (متوسط ۳۱۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
38
۹٬۰۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۲ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۴٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار ایتنا