ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۰ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۱۴ نویسه (متوسط ۳۱۴ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۳۰۴ کلمه (متوسط ۳۰۴ کلمه در هر خبر)
36
۲٬۷۶۶ نویسه (متوسط ۲٬۷۶۶ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایتنا