ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۶۰۹ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲۱۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۹۶۰ نویسه (متوسط ۲۸۰ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲٬۷۹۹ کلمه (متوسط ۳۹۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
49
۲۷٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۴ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۳٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۷ خبر

آخرین اخبار ایتنا