ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶ کلمه در هر خبر)
86
۴۹۱ نویسه (متوسط ۹۸٫۲ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۶۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۴ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۴ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۷۳۰ کلمه (متوسط ۳۴۶ کلمه در هر خبر)
42
۱۶٬۷۳۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۴۸ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار ایتنا