ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۰۹ کلمه (متوسط ۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
94
۹۹۷ نویسه (متوسط ۷۱٫۲۱ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۴۶۲ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۴۶۶ نویسه (متوسط ۳۱۹ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۴٬۸۷۵ کلمه (متوسط ۳۴۸٫۲۱ کلمه در هر خبر)
42
۴۷٬۵۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۹۳ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر

آخرین اخبار ایتنا