ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۴ کلمه (متوسط ۸٫۸ کلمه در هر خبر)
91
۴۰۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۲ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱۶۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۴ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۵۰۳ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۵۴۳ کلمه (متوسط ۳۰۸٫۶ کلمه در هر خبر)
36
۱۵٬۰۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۱۳ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
32
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار ایتنا