ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۸۶ نویسه (متوسط ۸۶ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۲۹ نویسه (متوسط ۲۲۹ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۶۶۴ کلمه (متوسط ۶۶۴ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۴۵۳ نویسه (متوسط ۶٬۴۵۳ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار ایتنا