ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۱۰ کلمه (متوسط ۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۸۷٫۲۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳۵۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۲۷۹ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴٬۹۸۵ کلمه (متوسط ۴۱۵٫۴۲ کلمه در هر خبر)
52
۴۷٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۷ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۲٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر

آخرین اخبار ایتنا