شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۳۷۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۳ کلمه در هر خبر)
82
۳٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۷۴ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱٬۲۴۰ کلمه (متوسط ۴۰ کلمه در هر خبر)
85
۱۱٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۳۶۸٫۵۵ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۱۰٬۴۴۷ کلمه (متوسط ۳۳۷ کلمه در هر خبر)
41
۹۸٬۱۲۷ نویسه (متوسط ۳٬۱۶۵ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۱٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار شهر