شهر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۳۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۸ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۳۱۷ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۷۳ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۴۰۹ کلمه (متوسط ۳۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۹۱۷ نویسه (متوسط ۳۵۶٫۰۹ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۴٬۴۵۰ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۵۵ کلمه در هر خبر)
50
۴۲٬۱۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۳ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۰٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
29
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار شهر