دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۳۷۷ نویسه (متوسط ۹۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
57
right ۸۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
74
۸۳۳ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱٬۹۵۳ کلمه (متوسط ۴۸۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
62
۱۹٬۰۱۷ نویسه (متوسط ۴٬۷۵۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۵۶ (متوسط ۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس