دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۵۳۶ نویسه (متوسط ۸۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲۴۹ کلمه (متوسط ۴۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۱۷۲ نویسه (متوسط ۳۶۲ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۱٬۸۷۳ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
37
۱۸٬۸۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۶۶ (متوسط ۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس