دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۷۴ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۸۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۵۳۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۲ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۷۳۶ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۹٬۸۷۶ کلمه (متوسط ۵۴۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
71
۹۷٬۱۳۶ نویسه (متوسط ۵٬۳۹۶ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱۱۸ (متوسط ۶٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
26
خبرهای عکس‌دار ۱۷
94
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس