دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۰ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۵۲۵ نویسه (متوسط ۱۰۵ نویسه در هر خبر)
50
right ۱۵۵ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۳۰۴ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۴۵۹ کلمه (متوسط ۴۹۱٫۸ کلمه در هر خبر)
63
۲۲٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۴٬۵۲۱ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۱۳٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس