دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۳ -
تیتر ۱٬۲۷۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
84
۱۲٬۱۷۹ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۷۸ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۳٬۴۷۹ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۹ کلمه در هر خبر)
98
۳۲٬۰۶۸ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۷۹ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵۳٬۰۸۵ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
59
۵۰۲٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۴٬۴۴۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۹۶۲ (متوسط ۸٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۷
94
اخبار تغییر یافته ۳۱
31
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
استانی ۲۶ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس