دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۳۱۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۹۷٫۱۹ نویسه در هر خبر)
55
summary ۸۳۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۷ کلمه در هر خبر)
89
۷٬۷۱۷ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۹۴ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۱٬۸۵۹ کلمه (متوسط ۳۸۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
47
۱۱۲٬۶۹۵ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۸۰ (متوسط ۹٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۹ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس