دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
80
۴۸ نویسه (متوسط ۴۸ نویسه در هر خبر)
88
خلاصه ۱۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۱۵۳ نویسه (متوسط ۱۵۳ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۵۳ کلمه (متوسط ۲۵۳ کلمه در هر خبر)
29
۲٬۶۹۵ نویسه (متوسط ۲٬۶۹۵ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۲۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس