دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۱ -
تیتر ۱٬۱۱۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
88
۱۰٬۸۵۲ نویسه (متوسط ۹۷٫۷۷ نویسه در هر خبر)
54
right ۳٬۰۴۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
91
۲۸٬۲۵۹ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۵۹ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۴۴٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۱۴ کلمه در هر خبر)
49
۴۲۰٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۹ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۰۰ (متوسط ۹٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۰
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
استانی ۲۳ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دفاع پرس