دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۹ -
تیتر ۱٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۸۸ کلمه در هر خبر)
88
۱۳٬۴۸۲ نویسه (متوسط ۹۶٫۹۹ نویسه در هر خبر)
55
right ۳٬۶۶۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۷ کلمه در هر خبر)
87
۳۴٬۵۷۶ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۹٬۹۰۴ کلمه (متوسط ۲۸۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
33
۳۸۲٬۷۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۷۵۳ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۸۷ (متوسط ۷٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳۲
42
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اجتماعی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
استانی ۳۳ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دفاع پرس