دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۹۲ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۹۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۴۳۷ کلمه (متوسط ۳۶٫۴۲ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۹۲ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۵٬۰۸۳ کلمه (متوسط ۴۲۳٫۵۸ کلمه در هر خبر)
53
۴۸٬۸۵۸ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۲ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۲۷ (متوسط ۱۰٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
83
اخبار تغییر یافته ۲
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس