دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۶۸۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
86
۶٬۵۴۹ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲٬۲۱۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۵۶ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۹۱۳ نویسه (متوسط ۳۱۱٫۱۴ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲۴٬۹۲۵ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
48
۲۳۸٬۰۶۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۰ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۵۸۰ (متوسط ۹٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۸
90
اخبار تغییر یافته ۴
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
استانی ۱۷ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس