دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۶۹۷ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
42
right ۱۹۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۷۳۹ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۶٬۴۲۸ کلمه (متوسط ۱٬۰۷۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
57
۶۰٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۱۰٬۰۵۷ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۴۳ (متوسط ۷٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
15
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دفاع پرس