دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۰ -
تیتر ۱٬۰۳۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۱۰٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۰۶ نویسه در هر خبر)
53
right ۳٬۰۰۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
99
۲۷٬۶۹۰ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۵۰٬۵۸۷ کلمه (متوسط ۵۰۵٫۸۷ کلمه در هر خبر)
65
۴۶۷٬۳۵۲ نویسه (متوسط ۴٬۶۷۴ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۷۲۹ (متوسط ۷٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
12
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳۱
22
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۳۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دفاع پرس