دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۷۴۱ نویسه (متوسط ۹۶٫۷۲ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۶۰۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۶۱ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۴۶۴ نویسه (متوسط ۳۰۳٫۵۶ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۵٬۲۰۲ کلمه (متوسط ۲۸۹ کلمه در هر خبر)
34
۴۸٬۱۲۷ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۴ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۱۶۰ (متوسط ۸٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس