دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۷۰ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۴۳۹ نویسه (متوسط ۲۱۹٫۵ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۹۲۵ کلمه (متوسط ۴۶۲٫۵ کلمه در هر خبر)
58
۹٬۰۵۹ نویسه (متوسط ۴٬۵۳۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۳۹ (متوسط ۱۹٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس