دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۸ -
تیتر ۲٬۳۲۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۸ کلمه در هر خبر)
87
۲۲٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۵۱ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۶٬۷۸۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
99
۶۳٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۸۱ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۷۸٬۶۸۸ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
42
۷۵۸٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۶ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱٬۷۱۴ (متوسط ۷٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
8
خبرهای عکس‌دار ۱۹۹
87
اخبار تغییر یافته ۱۸
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۲۱ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
استانی ۱۲۳ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۶ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس