دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۵۱۳ نویسه (متوسط ۸۵٫۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۲۲۲ کلمه (متوسط ۳۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۲٬۲۴۳ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۸۳ کلمه در هر خبر)
46
۲۱٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۵۷ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۴۰ (متوسط ۶٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
24
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس