دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۴۱۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۲ کلمه در هر خبر)
88
۴٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۱۰۰ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱٬۲۹۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۹ کلمه در هر خبر)
97
۱۱٬۸۳۸ نویسه (متوسط ۲۸۸٫۷۳ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۶٬۸۵۶ کلمه (متوسط ۴۱۱٫۱۲ کلمه در هر خبر)
51
۱۵۹٬۵۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۸۹۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳۲۸ (متوسط ۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۵
85
اخبار تغییر یافته ۱۱
32
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۲ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس