دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۳ -
تیتر ۱٬۷۷۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۷ کلمه در هر خبر)
85
۱۷٬۲۰۶ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۵۶ نویسه در هر خبر)
49
summary ۴٬۷۲۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۹۸ کلمه در هر خبر)
96
۴۳٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۷۱ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶۳٬۵۶۴ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
48
۵۹۵٬۱۷۰ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۵۱ (متوسط ۷٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
17
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵۱
21
اخبار حذف شده ۱
59
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
استانی ۴۶ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس