دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۴۰۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
87
۱۴٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۰۴ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۴٬۰۹۶ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۲ کلمه در هر خبر)
99
۳۷٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۶۲ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۵۰٬۵۱۶ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۴۴ کلمه در هر خبر)
45
۴۷۶٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۱ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۰۴ (متوسط ۷٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
11
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۲
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳۹ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس