دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۲۵ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۵ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۴۲ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۳۶۹ نویسه (متوسط ۱۸۴٫۵ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۵۹۹٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۱۱٬۲۷۷ نویسه (متوسط ۵٬۶۳۸ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۱۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس