دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۷ -
تیتر ۱٬۲۴۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
86
۱۲٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۰۶ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۳٬۶۶۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۳ کلمه در هر خبر)
98
۳۳٬۸۱۰ نویسه (متوسط ۲۸۸٫۹۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۵۳٬۴۵۴ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۸۷ کلمه در هر خبر)
58
۵۱۶٬۲۸۵ نویسه (متوسط ۴٬۴۱۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۹۲۱ (متوسط ۷٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
2
خبرهای عکس‌دار ۱۰۸
92
اخبار تغییر یافته ۱۵
67
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۴۳ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس