دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۳۹۰ نویسه (متوسط ۹۷٫۵ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۹۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
80
۸۴۴ نویسه (متوسط ۲۱۱ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱٬۴۲۷ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
43
۱۴٬۶۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۰ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۸۱ (متوسط ۲۰٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس