دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۳۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۵ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۷ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۸۱۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۳ کلمه در هر خبر)
87
۷٬۶۲۵ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۹۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۱٬۷۶۸ کلمه (متوسط ۳۷۹٫۶۱ کلمه در هر خبر)
47
۱۱۱٬۷۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۰۴ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۲۱۰ (متوسط ۶٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
22
خبرهای عکس‌دار ۲۸
90
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۶ خبر
استانی ۸ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس