دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۵ -
تیتر ۹۹۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
86
۹٬۴۹۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۹۸ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲٬۷۲۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
95
۲۵٬۶۱۶ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۶۴ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۸٬۳۶۵ کلمه (متوسط ۴۰۳٫۸۴ کلمه در هر خبر)
50
۳۷۰٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۷۳۸ (متوسط ۷٫۷۷ کلیدواژه در هر خبر)
4
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲۲
42
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
استانی ۱۲ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس