دفاع پرس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
75
۴۱۹ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۷۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۶۹۷ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۴۲۰ کلمه (متوسط ۱۴۰ کلمه در هر خبر)
12
۳٬۹۸۵ نویسه (متوسط ۱٬۳۲۸ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۶٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
24
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار دفاع پرس