برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۳۸ نویسه (متوسط ۱۳۸ نویسه در هر خبر)
28
summary ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
46
۱۲۶ نویسه (متوسط ۱۲۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۶۲ کلمه (متوسط ۲۶۲ کلمه در هر خبر)
30
۲٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۴۴۷ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار برنا