برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۴۹۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۸ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۸۷۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۵۵ نویسه در هر خبر)
53
right ۱٬۳۶۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۴ کلمه در هر خبر)
93
۱۲٬۸۸۸ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۰۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۳٬۹۳۳ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۳۵ کلمه در هر خبر)
33
۱۲۵٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۲٬۵۷۱ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۲۴۷ (متوسط ۵٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۴۴
89
اخبار تغییر یافته ۲
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار برنا