برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۳ -
تیتر ۱٬۳۵۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۵ کلمه در هر خبر)
85
۱۳٬۰۸۸ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۴۱ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۳٬۲۸۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۳ کلمه در هر خبر)
89
۳۰٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۵۹ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۴۷٬۰۱۵ کلمه (متوسط ۳۸۲٫۲۴ کلمه در هر خبر)
47
۴۴۰٬۶۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۲ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۳۸۵ (متوسط ۳٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۱۵
69
اخبار حذف شده ۱
45
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار برنا