برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
85
۹۱۳ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۴۴ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲۴۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
88
۲٬۱۲۳ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۷۴۱ کلمه (متوسط ۱۹۳٫۴۴ کلمه در هر خبر)
20
۱۶٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۱٬۸۱۶ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۳۱ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار برنا