برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۹۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۸ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۷۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۹۲ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۶۵۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۷ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۹۲۸ نویسه (متوسط ۲۴۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۹٬۶۵۳ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
50
۹۰٬۶۹۵ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۹ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۷۸ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۳
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار برنا