برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۷ -
تیتر ۳٬۳۴۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۸ کلمه در هر خبر)
84
۳۱٬۴۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۷۳ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۸٬۴۳۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۹ کلمه در هر خبر)
94
۷۸٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۶۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۹۹٬۳۵۷ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۵۴ کلمه در هر خبر)
40
۹۲۱٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۲ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۸۸۸ (متوسط ۲٫۹۹ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۲۹۷
100
اخبار تغییر یافته ۴۷
60
اخبار حذف شده ۲
55
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۲ خبر
اقتصادی ۴۶ خبر
اجتماعی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۵۰ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۳۹ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۳۶ خبر

آخرین اخبار برنا