برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۱۶٫۵ کلمه در هر خبر)
69
۳۱۰ نویسه (متوسط ۱۵۵ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۵ کلمه در هر خبر)
85
۴۶۳ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۵ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱٬۱۱۱ کلمه (متوسط ۵۵۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۱۰٬۹۲۹ نویسه (متوسط ۵٬۴۶۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۶٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
27
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار برنا