برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۴ -
تیتر ۲٬۹۸۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۵ کلمه در هر خبر)
87
۲۸٬۷۷۵ نویسه (متوسط ۹۷٫۸۷ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۸٬۲۸۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
93
۷۷٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۹۶٬۵۱۸ کلمه (متوسط ۳۲۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
39
۸۹۴٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۴۲ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۷۱ (متوسط ۳٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۲۹۴
100
اخبار تغییر یافته ۲۰
82
اخبار حذف شده ۳
31
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۳۷ خبر
اجتماعی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴۵ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۵۹ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۵۱ خبر

آخرین اخبار برنا