برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۵ کلمه (متوسط ۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
93
۶۱۸ نویسه (متوسط ۷۷٫۲۵ نویسه در هر خبر)
68
right ۱۲۶ کلمه (متوسط ۱۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
52
۱٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۹۸۱ کلمه (متوسط ۱۲۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
10
۸٬۷۲۸ نویسه (متوسط ۱٬۰۹۱ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۴٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۶
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار برنا