برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶۶ -
تیتر ۲٬۹۰۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۲ کلمه در هر خبر)
85
۲۷٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۷٬۲۹۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۲ کلمه در هر خبر)
91
۶۸٬۴۹۳ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۴۹ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۸۴٬۰۳۰ کلمه (متوسط ۳۱۵٫۹ کلمه در هر خبر)
37
۷۸۷٬۲۰۷ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۹ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۷۶ (متوسط ۴٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۲۵۷
96
اخبار تغییر یافته ۱۶
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
استانی ۱۲۲ خبر

آخرین اخبار برنا