برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۶۴ کلمه (متوسط ۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۷۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۵۶۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۱۰۲ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۹۵ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷٬۰۲۷ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۶۲ کلمه در هر خبر)
40
۶۴٬۹۲۰ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۱ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۱۰۸ (متوسط ۵٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار برنا