برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۳ -
تیتر ۱٬۵۰۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۴ کلمه در هر خبر)
88
۱۴٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۹۴٫۱۹ نویسه در هر خبر)
57
summary ۴٬۲۶۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۵ کلمه در هر خبر)
92
۴۰٬۰۰۷ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۴۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۱٬۹۳۶ کلمه (متوسط ۲۷۴٫۰۹ کلمه در هر خبر)
32
۳۸۵٬۹۹۴ نویسه (متوسط ۲٬۵۲۳ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۷۵۰ (متوسط ۴٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۱۴۴
94
اخبار تغییر یافته ۱۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۸۴ خبر

آخرین اخبار برنا