برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۰ -
تیتر ۲٬۲۳۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
84
۲۱٬۵۳۹ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۵٬۶۰۳ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۲ کلمه در هر خبر)
93
۵۲٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۸۴ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۵۹٬۳۵۰ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
35
۵۵۹٬۵۳۸ نویسه (متوسط ۲٬۷۹۸ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۷۱۰ (متوسط ۳٫۵۵ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲۰۰
100
اخبار تغییر یافته ۱۷
78
اخبار حذف شده ۱
66
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
استانی ۸۴ خبر

آخرین اخبار برنا