برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۸۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۷۱۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۱ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۷۶۷ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۶۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۸٬۹۱۹ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
40
۸۳٬۸۲۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۵ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱۰۲ (متوسط ۳٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار برنا