برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۹۹۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۵ کلمه در هر خبر)
83
۹٬۵۱۳ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۳۴ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۲٬۴۱۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۲٬۴۳۶ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۸۹ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۰٬۱۲۰ کلمه (متوسط ۳۴۶٫۲۱ کلمه در هر خبر)
42
۲۸۱٬۹۶۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۴۱ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۲۸۴ (متوسط ۳٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۸۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار برنا