برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۸ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۴۴۷ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۷۵ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۸۶ کلمه (متوسط ۲۱٫۵ کلمه در هر خبر)
71
۸۲۵ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۹۷۵ کلمه (متوسط ۲۴۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
27
۹٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۲٬۳۶۶ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۲
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار برنا