روزنامه رسالت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۷ -
تیتر ۶۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۴۴۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۶۸ نویسه در هر خبر)
64
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۸٬۳۱۰ کلمه (متوسط ۴۹۷٫۵۳ کلمه در هر خبر)
63
۳۵۷٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۴٬۶۴۰ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۷ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۷ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه رسالت