روزنامه رسالت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۱۳ کلمه (متوسط ۶٫۶۵ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۰۵۷ نویسه (متوسط ۶۲٫۱۸ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۷۲۸ کلمه (متوسط ۴۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
81
۶٬۶۳۷ نویسه (متوسط ۳۹۰٫۴۱ نویسه در هر خبر)
34
بدنه ۱۳٬۶۲۹ کلمه (متوسط ۸۰۱٫۷۱ کلمه در هر خبر)
93
۱۲۸٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۷٬۵۳۶ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۷۱ (متوسط ۴٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه رسالت