ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱۵ -
تیتر ۵٬۱۲۸ کلمه (متوسط ۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
88
۴۸٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۹۵٫۰۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۵٬۹۲۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۹۱ کلمه در هر خبر)
98
۱۴۷٬۵۲۲ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۴۵ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۸۸٬۸۵۸ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۷۱ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۷۷۵٬۵۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۸ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱٬۵۱۲ (متوسط ۲٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۴۹۲
95
اخبار تغییر یافته ۸۸
57
اخبار حذف شده ۳
61
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۴۴ خبر
گوناگون ۱۲ خبر
استانی ۲۸۰ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایسنا