ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸۶ -
تیتر ۵٬۷۶۵ کلمه (متوسط ۹٫۸۴ کلمه در هر خبر)
88
۵۵٬۵۵۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۹٬۸۱۰ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۱ کلمه در هر خبر)
94
۱۸۴٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۸۸ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۲۲۱٬۰۳۰ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
46
۲٬۰۷۴٬۵۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۰ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۱٬۸۲۹ (متوسط ۳٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۵۴۱
92
اخبار تغییر یافته ۹۴
59
اخبار حذف شده ۱
88
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۱ خبر
اقتصادی ۴۳ خبر
اجتماعی ۵۳ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
علمی-فناوری ۲۶ خبر
ورزشی ۳۸ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۳۰۱ خبر
عکس ۷ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار ایسنا