ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۷۹۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۸ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۷۸۲ نویسه (متوسط ۸۹٫۴۵ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲٬۸۵۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۷۷ کلمه در هر خبر)
96
۲۶٬۳۱۶ نویسه (متوسط ۳۰۲٫۴۸ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۴۵٬۷۷۲ کلمه (متوسط ۵۲۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
68
۴۲۴٬۴۸۴ نویسه (متوسط ۴٬۸۷۹ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۲۴۶ (متوسط ۲٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۸۵
97
اخبار تغییر یافته ۴
88
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
استانی ۳۰ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا