ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۳۷۳ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۷۰۷ نویسه (متوسط ۸۶٫۲۱ نویسه در هر خبر)
62
right ۱٬۶۷۷ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۱۵٬۴۰۱ نویسه (متوسط ۳۵۸٫۱۶ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۲۶٬۹۴۴ کلمه (متوسط ۶۲۶٫۶ کلمه در هر خبر)
82
۲۵۳٬۴۸۴ نویسه (متوسط ۵٬۸۹۵ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱۰۹ (متوسط ۲٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۳۳
76
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا