ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۲ -
تیتر ۱٬۹۰۴ کلمه (متوسط ۸٫۹۸ کلمه در هر خبر)
91
۱۸٬۴۹۶ نویسه (متوسط ۸۷٫۲۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۶٬۷۱۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۶ کلمه در هر خبر)
97
۶۲٬۰۴۰ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۶۴ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۸۲٬۶۵۳ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۸۷ کلمه در هر خبر)
48
۷۸۰٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۱ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۴۵۱ (متوسط ۲٫۱۳ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۸۹
89
اخبار تغییر یافته ۲۴
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۳۱ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴۲ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار ایسنا