ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹۰ -
تیتر ۷٬۸۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۹۷ کلمه در هر خبر)
88
۷۵٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۰۶ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲۵٬۷۳۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۸ کلمه در هر خبر)
96
۲۳۸٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۹ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۳۳۱٬۰۶۹ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۰۷ کلمه در هر خبر)
52
۳٬۱۰۶٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۳۲ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۲٬۳۷۸ (متوسط ۳٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۷۴۸
94
اخبار تغییر یافته ۱۳۵
57
اخبار حذف شده ۳
74
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۸ خبر
اقتصادی ۴۹ خبر
اجتماعی ۶۵ خبر
بین‌الملل ۸۰ خبر
فرهنگی ۵۷ خبر
علمی-فناوری ۵۷ خبر
ورزشی ۴۸ خبر
گوناگون ۱۸ خبر
استانی ۳۴۳ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار ایسنا