ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۷۹ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵۱۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۶۴ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۶۶۲ نویسه (متوسط ۳۳۳ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱۰٬۴۷۸ کلمه (متوسط ۷۴۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
99
۹۸٬۷۹۹ نویسه (متوسط ۷٬۰۵۷ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۳٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا