ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷۵ -
تیتر ۲٬۵۷۵ کلمه (متوسط ۹٫۳۶ کلمه در هر خبر)
90
۲۴٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
60
right ۷٬۸۴۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
95
۷۳٬۵۴۷ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۴۴ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۰۵٬۳۹۶ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۲۶ کلمه در هر خبر)
47
۹۹۳٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۱۲ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۶۸۱ (متوسط ۲٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۲۴۹
90
اخبار تغییر یافته ۲۸
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۴۸ خبر
فرهنگی ۴۲ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
ورزشی ۴۰ خبر
استانی ۲۱ خبر
عکس ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا