ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱۶ -
تیتر ۵٬۹۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
89
۵۷٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۹۳٫۶۲ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۲۰٬۶۳۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۹۲٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲۴۸٬۷۰۸ کلمه (متوسط ۴۰۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
50
۲٬۳۴۷٬۵۱۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۱۱ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱٬۸۵۷ (متوسط ۳٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۵۷۶
93
اخبار تغییر یافته ۱۰۷
56
اخبار حذف شده ۲
78
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۱ خبر
اقتصادی ۴۱ خبر
اجتماعی ۵۷ خبر
بین‌الملل ۶۴ خبر
فرهنگی ۴۰ خبر
علمی-فناوری ۳۵ خبر
ورزشی ۴۱ خبر
گوناگون ۱۱ خبر
استانی ۲۷۲ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایسنا