ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۵۲ کلمه (متوسط ۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۴۳۰ نویسه (متوسط ۷۹٫۴۴ نویسه در هر خبر)
67
right ۵۹۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۱۷ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۳۰۲٫۶۱ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۸٬۰۶۷ کلمه (متوسط ۴۴۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۷۵٬۳۲۲ نویسه (متوسط ۴٬۱۸۵ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۶۶ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۱۶
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا