ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹۷ -
تیتر ۸٬۶۵۰ کلمه (متوسط ۹٫۶۴ کلمه در هر خبر)
89
۸۳٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۹۲٫۹۹ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۲۷٬۴۸۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
99
۲۵۶٬۸۸۸ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۳۹ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۳۳۲٬۲۹۹ کلمه (متوسط ۳۷۰٫۴۶ کلمه در هر خبر)
45
۳٬۱۵۳٬۶۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۱۶ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲٬۲۴۷ (متوسط ۲٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۸۱۸
91
اخبار تغییر یافته ۲۰۱
43
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۷ خبر
اقتصادی ۸۳ خبر
اجتماعی ۴۷ خبر
بین‌الملل ۷۳ خبر
فرهنگی ۶۲ خبر
علمی-فناوری ۶۰ خبر
ورزشی ۷۰ خبر
گوناگون ۲۰ خبر
استانی ۳۸۶ خبر
عکس ۹ خبر

آخرین اخبار ایسنا