ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۲ -
تیتر ۱٬۶۲۵ کلمه (متوسط ۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۵٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۹۰٫۶۲ نویسه در هر خبر)
59
summary ۵٬۶۸۹ کلمه (متوسط ۳۳٫۰۸ کلمه در هر خبر)
95
۵۲٬۴۰۱ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۶۶ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۷۴٬۳۷۸ کلمه (متوسط ۴۳۲٫۴۳ کلمه در هر خبر)
54
۷۰۱٬۶۶۷ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۶۳ (متوسط ۲٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۱۷۱
99
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۴۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۹ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار ایسنا