ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۴۳۹ کلمه (متوسط ۸٫۷۸ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۲۴۵ نویسه (متوسط ۸۴٫۹ نویسه در هر خبر)
63
right ۱٬۸۰۵ کلمه (متوسط ۳۶٫۱ کلمه در هر خبر)
91
۱۶٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۳۲۷٫۱۶ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۳۵٬۰۳۰ کلمه (متوسط ۷۰۰٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۳۲۹٬۰۰۰ نویسه (متوسط ۶٬۵۸۰ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۱۳۶ (متوسط ۲٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۴۴
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا