ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۴۰۵ کلمه (متوسط ۸٫۸ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۹۰۹ نویسه (متوسط ۸۴٫۹۸ نویسه در هر خبر)
63
right ۱٬۶۲۱ کلمه (متوسط ۳۵٫۲۴ کلمه در هر خبر)
92
۱۴٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۳۲۱٫۰۷ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۸٬۸۶۳ کلمه (متوسط ۴۱۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
51
۱۷۸٬۸۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۸ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۰۸ (متوسط ۲٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳۸
82
اخبار تغییر یافته ۲
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا