ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵۳ -
تیتر ۵٬۳۵۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۵۱٬۳۱۹ نویسه (متوسط ۹۲٫۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۸٬۵۴۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۵۳ کلمه در هر خبر)
94
۱۷۰٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۱۳ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲۳۱٬۲۹۷ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۲۶ کلمه در هر خبر)
52
۲٬۱۹۸٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۳۶ (متوسط ۲٫۲۴ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۵۰۵
91
اخبار تغییر یافته ۷۷
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۴ خبر
اقتصادی ۵۶ خبر
اجتماعی ۵۰ خبر
بین‌الملل ۶۷ خبر
فرهنگی ۴۷ خبر
علمی-فناوری ۴۴ خبر
ورزشی ۴۸ خبر
گوناگون ۱۹ خبر
استانی ۱۰۰ خبر
عکس ۸ خبر

آخرین اخبار ایسنا