ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۹۱ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۸۱۷ نویسه (متوسط ۸۶٫۵۲ نویسه در هر خبر)
62
right ۶۱۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۱ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۲۶۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۱٬۲۱۷ کلمه (متوسط ۵۳۴٫۱۴ کلمه در هر خبر)
69
۱۰۳٬۸۵۰ نویسه (متوسط ۴٬۹۴۵ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۵۱ (متوسط ۲٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۱۷
80
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا