ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۹ -
تیتر ۹۸۸ کلمه (متوسط ۹٫۹۸ کلمه در هر خبر)
88
۹٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۹۵٫۱ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳٬۰۳۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
99
۲۷٬۸۰۸ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۸۹ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۴۰٬۵۹۰ کلمه (متوسط ۴۱۰ کلمه در هر خبر)
51
۳۷۳٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۳ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۳۴۱ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۹۷
97
اخبار تغییر یافته ۳
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
استانی ۳۴ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا