ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۲۹۸ کلمه (متوسط ۹٫۳۱ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۹۰٫۰۳ نویسه در هر خبر)
59
right ۱٬۱۸۲ کلمه (متوسط ۳۶٫۹۴ کلمه در هر خبر)
90
۱۰٬۶۷۷ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۶۶ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۲۱٬۸۹۷ کلمه (متوسط ۶۸۴٫۲۸ کلمه در هر خبر)
90
۲۰۵٬۱۴۹ نویسه (متوسط ۶٬۴۱۱ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۹۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۳۰
93
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا