ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۴ -
تیتر ۲٬۳۱۷ کلمه (متوسط ۹٫۹ کلمه در هر خبر)
88
۲۱٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۹۳٫۴۹ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۷٬۲۶۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۰۳ کلمه در هر خبر)
98
۶۷٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۸۱ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۹۶٬۱۶۶ کلمه (متوسط ۴۱۰٫۹۷ کلمه در هر خبر)
51
۹۰۷٬۶۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۸۷۹ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۵۰۱ (متوسط ۲٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۲۲۲
94
اخبار تغییر یافته ۲۸
70
اخبار حذف شده ۱
71
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۳۷ خبر
بین‌الملل ۳۸ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۶ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار ایسنا