ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۱ -
تیتر ۱٬۴۸۶ کلمه (متوسط ۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
90
۱۴٬۴۰۵ نویسه (متوسط ۸۹٫۴۷ نویسه در هر خبر)
60
summary ۵٬۲۹۴ کلمه (متوسط ۳۲٫۸۸ کلمه در هر خبر)
95
۴۸٬۷۴۶ نویسه (متوسط ۳۰۲٫۷۷ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۵۹٬۹۲۲ کلمه (متوسط ۳۷۲٫۱۹ کلمه در هر خبر)
46
۵۶۳٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۲ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۳۶۸ (متوسط ۲٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۱۴۷
91
اخبار تغییر یافته ۹
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۸ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا