سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۹ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۸۸۸ نویسه (متوسط ۹۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
54
summary ۲۴۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۸۹ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۰۹۰ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۲۲ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۲٬۰۲۶ کلمه (متوسط ۲۲۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
25
۱۸٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۲٬۰۶۲ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار سرپوش