سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۵ -
تیتر ۱٬۷۶۷ کلمه (متوسط ۹٫۵۵ کلمه در هر خبر)
89
۱۶٬۶۱۰ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۸ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۴٬۰۱۷ کلمه (متوسط ۲۱٫۷۱ کلمه در هر خبر)
72
۳۶٬۹۹۸ نویسه (متوسط ۱۹۹٫۹۹ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱۱۷٬۸۳۹ کلمه (متوسط ۶۳۶٫۹۷ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۱۰۹٬۲۴۰ نویسه (متوسط ۵٬۹۹۶ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۸۴
99
اخبار تغییر یافته ۹
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۳۴ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۳۶ خبر
گوناگون ۶ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار سرپوش