سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۴۷۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۶ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۰۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۲ کلمه در هر خبر)
67
۸۸۰ نویسه (متوسط ۱۷۶ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۴٬۴۰۸ کلمه (متوسط ۸۸۱٫۶ کلمه در هر خبر)
82
۴۱٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۸٬۳۱۱ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار سرپوش