سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۲ -
تیتر ۱٬۵۸۳ کلمه (متوسط ۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
88
۱۵٬۳۹۰ نویسه (متوسط ۹۵ نویسه در هر خبر)
56
summary ۴٬۲۸۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۷ کلمه در هر خبر)
88
۳۹٬۵۲۸ نویسه (متوسط ۲۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۵۵٬۵۵۷ کلمه (متوسط ۳۴۲٫۹۴ کلمه در هر خبر)
41
۵۱۸٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۰ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۶۲
100
اخبار تغییر یافته ۸
87
اخبار حذف شده ۱
58
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۳۹ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار سرپوش