سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۵۱۹ نویسه (متوسط ۸۶٫۵ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱۰۹ کلمه (متوسط ۱۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
60
۱٬۰۲۶ نویسه (متوسط ۱۷۱ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۷۹۲ کلمه (متوسط ۱۳۲ کلمه در هر خبر)
11
۷٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۱٬۲۶۰ نویسه در هر خبر)
25
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار سرپوش