سازمان سنجش آموزش کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۲۶۳ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۵ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۱۵۳ کلمه (متوسط ۱٬۰۷۶٫۵ کلمه در هر خبر)
56
۲۰٬۴۹۰ نویسه (متوسط ۱۰٬۲۴۵ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان سنجش آموزش کشور