سازمان سنجش آموزش کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴۹ کلمه (متوسط ۴۹ کلمه در هر خبر)
0
۴۶۳ نویسه (متوسط ۴۶۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱۲ کلمه (متوسط ۲۱۲ کلمه در هر خبر)
23
۲٬۱۷۹ نویسه (متوسط ۲٬۱۷۹ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان سنجش آموزش کشور