خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۲۹ کلمه (متوسط ۷٫۵۹ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۷۳٫۷۱ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۷۵۰ کلمه (متوسط ۴۴٫۱۲ کلمه در هر خبر)
79
۶٬۶۷۳ نویسه (متوسط ۳۹۲٫۵۳ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۸٬۰۹۷ کلمه (متوسط ۴۷۶٫۲۹ کلمه در هر خبر)
60
۷۶٬۸۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۵۱۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۴۸ (متوسط ۲٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران