خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۵۳۰ نویسه (متوسط ۶۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۲۲۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۵ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۱۲ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱٬۸۲۷ کلمه (متوسط ۲۲۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
25
۱۷٬۴۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۱۸۳ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران