خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۲۹ کلمه (متوسط ۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۳۵۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۵۴ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۷۰۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۶٬۷۹۶ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۳۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۷٬۹۶۰ کلمه (متوسط ۳۰۶٫۱۵ کلمه در هر خبر)
36
۷۷٬۹۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۹۶ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۱۱ (متوسط ۴٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران