خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۴۶ کلمه (متوسط ۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۴۴۷ نویسه (متوسط ۸۰٫۳۹ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۵۸۹ کلمه (متوسط ۳۲٫۷۲ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۳۹ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۴٬۸۶۹ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۵ کلمه در هر خبر)
31
۴۶٬۴۸۹ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۳ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۵۴ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱۷
94
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران