خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱ -
تیتر ۷۳۵ کلمه (متوسط ۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۷۶٫۶۶ نویسه در هر خبر)
68
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۵٬۰۴۷ کلمه (متوسط ۲۷۵٫۲۴ کلمه در هر خبر)
32
۲۳۵٬۶۴۳ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۹ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۳۷۷ (متوسط ۴٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران