خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
93
۸۶۶ نویسه (متوسط ۵۷٫۷۳ نویسه در هر خبر)
81
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۴۹۱ کلمه (متوسط ۴۹۹٫۴ کلمه در هر خبر)
64
۷۰٬۰۷۵ نویسه (متوسط ۴٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۷۶ (متوسط ۵٫۰۷ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران