خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۵۹۱ کلمه (متوسط ۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۸۱٫۳۱ نویسه در هر خبر)
65
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۵٬۶۷۲ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۷۴ کلمه در هر خبر)
45
۲۴۴٬۴۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۹۳ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۳۱۰ (متوسط ۴٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۹
67
اخبار حذف شده ۱
4
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳۱ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران