خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۳ -
تیتر ۹۴۰ کلمه (متوسط ۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
93
۹٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۸۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۳٬۳۱۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۴ کلمه در هر خبر)
97
۳۰٬۹۲۰ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۶۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴۵٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۵ کلمه در هر خبر)
50
۴۳۱٬۱۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۱۶ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۴۵۸ (متوسط ۴٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
71
خبرهای عکس‌دار ۱۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران