خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۹۰۵ کلمه (متوسط ۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۷۸٫۱۹ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۳٬۲۲۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
96
۲۹٬۷۸۴ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۹۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۹٬۶۸۹ کلمه (متوسط ۳۵۴٫۳۷ کلمه در هر خبر)
43
۳۷۴٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۴۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۳۸۵ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران