خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳ -
تیتر ۴۷۳ کلمه (متوسط ۷٫۵۱ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۷۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
71
summary ۱٬۶۱۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۳ کلمه در هر خبر)
85
۱۴٬۹۶۸ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۵۹ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۲٬۱۴۰ کلمه (متوسط ۱۹۲٫۷ کلمه در هر خبر)
20
۱۱۴٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۱٬۸۲۵ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۲۱۲ (متوسط ۳٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱۲ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران