خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۴۰۸ کلمه (متوسط ۸٫۱۶ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۷۹٫۳۲ نویسه در هر خبر)
67
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۹٬۸۲۲ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
49
۱۸۸٬۱۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۳ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۲۲۱ (متوسط ۴٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران