خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۶۷ کلمه (متوسط ۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۶۰۶ نویسه (متوسط ۷۶٫۴۸ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۵۳۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۹۵ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۵٬۸۸۴ کلمه (متوسط ۲۸۰٫۱۹ کلمه در هر خبر)
32
۵۵٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۲٬۶۳۹ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۸۸ (متوسط ۴٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۵ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران