خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۴۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۲ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۴۵۱ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۴۱ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۶۶۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۴۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۸٬۱۷۵ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۵۹ کلمه در هر خبر)
45
۷۷٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۱ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۹۴ (متوسط ۴٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران