خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۴ -
تیتر ۶۴۸ کلمه (متوسط ۸٫۷۶ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۸۲ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۲٬۴۵۸ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۲ کلمه در هر خبر)
95
۲۲٬۳۹۰ نویسه (متوسط ۳۰۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲۷٬۴۹۱ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۵ کلمه در هر خبر)
45
۲۶۰٬۵۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۱ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲۹۶ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۷۴
100
اخبار تغییر یافته ۷
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران