خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۸۳ کلمه (متوسط ۸٫۳ کلمه در هر خبر)
93
۷۸۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۲ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۴۶۱ کلمه (متوسط ۴۶٫۱ کلمه در هر خبر)
77
۴٬۴۰۹ نویسه (متوسط ۴۴۰٫۹ نویسه در هر خبر)
18
بدنه ۸۰۹ کلمه (متوسط ۸۰٫۹ کلمه در هر خبر)
4
۷٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۷۳۶ نویسه در هر خبر)
11
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۳٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران