خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۲۱ کلمه (متوسط ۸٫۶۴ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۰۷ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۳۳۵ کلمه (متوسط ۲۳٫۹۳ کلمه در هر خبر)
79
۳٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۰۷ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۳٬۴۰۵ کلمه (متوسط ۲۴۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
27
۳۲٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۲ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۶۰ (متوسط ۴٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران