خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
93
۵۴۳ نویسه (متوسط ۶۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
79
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۸۲ کلمه (متوسط ۱۸۶٫۸۹ کلمه در هر خبر)
19
۱۶٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۱٬۸۴۳ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران