خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۲۲ کلمه (متوسط ۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۱۹۸ نویسه (متوسط ۷۴٫۸۸ نویسه در هر خبر)
70
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۵۱۵ کلمه (متوسط ۳۴۴٫۶۹ کلمه در هر خبر)
42
۵۲٬۰۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۲۵۴ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۳٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران