خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
96
۳۱۵ نویسه (متوسط ۷۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
67
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۸۷ کلمه (متوسط ۱۷۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
17
۶٬۵۱۳ نویسه (متوسط ۱٬۶۲۸ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۴٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران