خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۴۲ کلمه (متوسط ۹٫۲۴ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۲۵۱ نویسه (متوسط ۸۷٫۸۶ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۸۹۳ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۴ کلمه در هر خبر)
80
۸٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۳۲ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۷٬۷۱۰ کلمه (متوسط ۲۰۸٫۳۸ کلمه در هر خبر)
22
۷۲٬۱۱۹ نویسه (متوسط ۱٬۹۴۹ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۱۱۷ (متوسط ۳٫۱۶ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۸ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران