خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۵٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۱۷ نویسه (متوسط ۵۸٫۵ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۷۷ کلمه (متوسط ۳۸٫۵ کلمه در هر خبر)
87
۷۲۲ نویسه (متوسط ۳۶۱ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۱٬۳۴۱ کلمه (متوسط ۶۷۰٫۵ کلمه در هر خبر)
88
۱۲٬۱۹۶ نویسه (متوسط ۶٬۰۹۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران