خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۵٫۶ کلمه در هر خبر)
91
۲۹۷ نویسه (متوسط ۵۹٫۴ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۴۴ کلمه (متوسط ۸٫۸ کلمه در هر خبر)
29
۴۰۷ نویسه (متوسط ۸۱٫۴ نویسه در هر خبر)
45
بدنه ۲۹۷ کلمه (متوسط ۵۹٫۴ کلمه در هر خبر)
1
۳٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۶۰۶ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران