خبرنامه دانشجویان ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۶۹ کلمه (متوسط ۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
92
۴٬۴۰۳ نویسه (متوسط ۸۰٫۰۵ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱٬۳۴۱ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۸ کلمه در هر خبر)
81
۱۲٬۵۳۸ نویسه (متوسط ۲۲۷٫۹۶ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۲٬۴۵۹ کلمه (متوسط ۲۲۶٫۵۳ کلمه در هر خبر)
25
۱۲۰٬۰۷۲ نویسه (متوسط ۲٬۱۸۳ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۲۰۸ (متوسط ۳٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار خبرنامه دانشجویان ایران