کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
29
۲۹۲ نویسه (متوسط ۲۹۲ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۴۱ کلمه (متوسط ۵۴۱ کلمه در هر خبر)
70
۴٬۶۸۵ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۵ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک