کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
77
۵۸۴ نویسه (متوسط ۱۴۶ نویسه در هر خبر)
22
right ۷۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۵ کلمه در هر خبر)
65
۷۹۱ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۱٬۸۱۵ کلمه (متوسط ۴۵۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
57
۱۷٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۸ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک