کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۸۸ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۱۴۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
23
right ۱۸۹ کلمه (متوسط ۲۳٫۶۲ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۷۴۰ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۵ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱٬۶۷۶ کلمه (متوسط ۲۰۹٫۵ کلمه در هر خبر)
22
۱۵٬۳۹۸ نویسه (متوسط ۱٬۹۲۵ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
20
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک