کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۲۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۴ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۱۹۵ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۶۷۲ کلمه (متوسط ۲۴۲٫۹۱ کلمه در هر خبر)
27
۲۴٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۲۵۸ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱۱ خبر

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک