کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۳۲ نویسه (متوسط ۱۳۲ نویسه در هر خبر)
32
summary ۳۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۲۸۵ نویسه (متوسط ۲۸۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۵۵ کلمه (متوسط ۱۵۵ کلمه در هر خبر)
15
۱٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۱٬۴۴۰ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک