کمیته ملی المپیک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۱۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
63
۶۸۲ نویسه (متوسط ۱۷۰٫۵ نویسه در هر خبر)
6
right ۵۴ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
45
۵۱۵ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۲٬۳۲۶ کلمه (متوسط ۵۸۱٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۲۰٬۷۸۵ نویسه (متوسط ۵٬۱۹۶ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار کمیته ملی المپیک