سازمان غذا و دارو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۵ کلمه در هر خبر)
72
۲۹۸ نویسه (متوسط ۱۴۹ نویسه در هر خبر)
20
خلاصه ۴۵ کلمه (متوسط ۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۴۰۳ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۵ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۵۱۰ کلمه (متوسط ۲۵۵ کلمه در هر خبر)
29
۴٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۲٬۴۷۴ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان غذا و دارو