سازمان غذا و دارو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۱۸۸ نویسه (متوسط ۱۸۸ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۴۱ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۳۵۸ نویسه (متوسط ۳۵۸ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۱۳۱ کلمه (متوسط ۱۳۱ کلمه در هر خبر)
11
۱٬۲۳۶ نویسه (متوسط ۱٬۲۳۶ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان غذا و دارو