فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۴۱۷ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۸۴ کلمه (متوسط ۱۲۱ کلمه در هر خبر)
10
۴٬۷۸۹ نویسه (متوسط ۱٬۱۹۷ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان