ستاره صبح

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۵٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۰۵ نویسه (متوسط ۵۲٫۵ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۵۶ کلمه (متوسط ۱۷۸ کلمه در هر خبر)
18
۳٬۲۸۶ نویسه (متوسط ۱٬۶۴۳ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار ستاره صبح