روزنامه ستاره‌صبح

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۳۰۶ کلمه (متوسط ۷٫۶۵ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۸۰۹ نویسه (متوسط ۷۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۶۹۴ کلمه (متوسط ۱۷٫۳۵ کلمه در هر خبر)
57
۶٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۱۵۲٫۵۲ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۷٬۶۶۹ کلمه (متوسط ۴۴۱٫۷۲ کلمه در هر خبر)
55
۱۶۹٬۵۷۹ نویسه (متوسط ۴٬۲۳۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ستاره‌صبح