فدراسیون نجات غریق و غواصی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۲۰۲ نویسه (متوسط ۶۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
75
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵۸ کلمه (متوسط ۵۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۴۶۵ نویسه در هر خبر)
4
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار فدراسیون نجات غریق و غواصی