فدراسیون نجات غریق و غواصی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۴ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۵۹۹ نویسه (متوسط ۱۴۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
20
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۴۲۰ کلمه (متوسط ۳۵۵ کلمه در هر خبر)
43
۱۲٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۳۴ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون نجات غریق و غواصی