شاتا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۹۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۵۷ کلمه در هر خبر)
77
۸۶۲ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۲۰۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۲۶۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱٬۶۴۸ کلمه (متوسط ۲۳۵٫۴۳ کلمه در هر خبر)
26
۱۴٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۲٬۰۷۹ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شاتا