شاتا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۴۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۵ کلمه در هر خبر)
54
۴۰۵ نویسه (متوسط ۲۰۲٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۳ کلمه (متوسط ۳۱٫۵ کلمه در هر خبر)
97
۵۸۸ نویسه (متوسط ۲۹۴ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۲۸۳ کلمه (متوسط ۱۴۱٫۵ کلمه در هر خبر)
13
۲٬۷۰۸ نویسه (متوسط ۱٬۳۵۴ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار شاتا