شاتا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۸۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
36
۷۶۷ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۳۵ کلمه (متوسط ۷۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
30
۲٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۶۹۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۹۹۴ کلمه (متوسط ۶۶۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۷٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۵٬۸۲۳ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار شاتا