پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۸۶۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۳ کلمه در هر خبر)
42
۸٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
0
right ۳۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
33
۳٬۱۱۸ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۱ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۲٬۸۷۲ کلمه (متوسط ۸۴٫۴۷ کلمه در هر خبر)
4
۲۷٬۱۷۴ نویسه (متوسط ۷۹۹ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۹۱ (متوسط ۲٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۵
14
اخبار تغییر یافته ۳
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت