پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۶۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
57
۵۹۳ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
67
۵۵۷ نویسه (متوسط ۱۸۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۸۷۳ کلمه (متوسط ۲۹۱ کلمه در هر خبر)
34
۸٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۲٬۷۰۲ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت