پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۴ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۳۱۱ نویسه (متوسط ۱۵۵٫۵ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۴۲ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۳۸۸ نویسه (متوسط ۱۹۴ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۸۱ کلمه (متوسط ۹۰٫۵ کلمه در هر خبر)
5
۱٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۸۵۹ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت