پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۱۵ کلمه (متوسط ۳۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
4
۱٬۰۷۷ نویسه (متوسط ۳۵۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۱۷ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۳۴۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۷۹۹ کلمه (متوسط ۲۶۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
30
۷٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۷۱ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت