فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۱۵ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۱۶۳ نویسه (متوسط ۸۹٫۴۶ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۸۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۵۴ کلمه در هر خبر)
48
۱٬۸۳۵ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۱۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱٬۲۴۱ کلمه (متوسط ۹۵٫۴۶ کلمه در هر خبر)
6
۱۱٬۸۵۴ نویسه (متوسط ۹۱۲ نویسه در هر خبر)
16
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
84
اخبار تغییر یافته ۵
3
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی