فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۹۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۸۳ کلمه (متوسط ۷۸۳ کلمه در هر خبر)
95
۷٬۰۵۱ نویسه (متوسط ۷٬۰۵۱ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی