فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۸ نویسه (متوسط ۸۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲۸ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۲۵۸ نویسه (متوسط ۲۵۸ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۹ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
0
۳۸۵ نویسه (متوسط ۳۸۵ نویسه در هر خبر)
2
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی