اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۴۰ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۷۲ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۷۵۵ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲٬۳۸۷ کلمه (متوسط ۷۹۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
93
۲۲٬۷۵۶ نویسه (متوسط ۷٬۵۸۵ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار اکونیوز