اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵۳ -
تیتر ۵٬۷۳۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۷ کلمه در هر خبر)
87
۵۴٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۹۸٫۶۲ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۷٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۳ کلمه در هر خبر)
97
۱۶۴٬۲۷۲ نویسه (متوسط ۲۹۷٫۰۶ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۲۰۴٬۷۶۲ کلمه (متوسط ۳۷۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۹۱۷٬۸۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۸ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۴۸
99
اخبار تغییر یافته ۱۸
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷۷ خبر
اقتصادی ۱۰۶ خبر
اجتماعی ۶۲ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۵۶ خبر
علمی-فناوری ۵۶ خبر
ورزشی ۶۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۳ خبر

آخرین اخبار اکونیوز