اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۲۵ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۴۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۳۸۴ کلمه (متوسط ۱۵٫۳۶ کلمه در هر خبر)
51
۳٬۵۹۵ نویسه (متوسط ۱۴۳٫۸ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۸٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۳۴۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
41
۷۹٬۴۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۱۷۸ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار اکونیوز