اکونیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۴۷۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۴ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۹۸٫۴۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱٬۲۳۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۵ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۶۲۸ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۲۷ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۱٬۹۷۸ کلمه (متوسط ۲۷۲٫۲۳ کلمه در هر خبر)
31
۱۱۰٬۶۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۵ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار اکونیوز