بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۱۷۵ نویسه (متوسط ۱۷۵ نویسه در هر خبر)
3
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۲۸۵ نویسه (متوسط ۲۸۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۸۵۰ کلمه (متوسط ۸۵۰ کلمه در هر خبر)
86
۷٬۵۷۱ نویسه (متوسط ۷٬۵۷۱ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز