بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۱۳ کلمه (متوسط ۸٫۵۲ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۰۰۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۰۴ نویسه در هر خبر)
66
right ۵۰۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
66
۴٬۴۸۷ نویسه (متوسط ۱۷۹٫۴۸ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۹٬۴۵۲ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
46
۸۶٬۶۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۶۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
28
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار بورس نیوز