بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۸ نویسه (متوسط ۷۸ نویسه در هر خبر)
68
right ۲۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۰۵ نویسه (متوسط ۲۰۵ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۱٬۲۰۱ کلمه (متوسط ۱٬۲۰۱ کلمه در هر خبر)
39
۱۰٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۱۰٬۸۳۰ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار بورس نیوز