بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۲۸۳ کلمه (متوسط ۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۹۱۳ نویسه (متوسط ۹۱٫۰۳ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۷۲۰ کلمه (متوسط ۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۶٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۱۹ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۵٬۴۹۶ کلمه (متوسط ۱۷۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
17
۵۲٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۱٬۶۳۶ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۲۴
75
اخبار تغییر یافته ۳
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز