بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۷٫۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۷۲ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۳۲۸ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۳ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۲۹ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۲٬۴۲۶ کلمه (متوسط ۱۷۳٫۲۹ کلمه در هر خبر)
17
۲۲٬۰۶۳ نویسه (متوسط ۱٬۵۷۶ نویسه در هر خبر)
33
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
14
اخبار تغییر یافته ۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۴ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز