بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۸۵ کلمه (متوسط ۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
96
۷۹۸ نویسه (متوسط ۶۶٫۵ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۲۳۱ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
64
۲٬۱۱۶ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۳٬۸۸۷ کلمه (متوسط ۳۲۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
39
۳۸٬۰۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۷۴ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۸ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز