بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۱ -
تیتر ۹۵۱ کلمه (متوسط ۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
92
۸٬۶۷۷ نویسه (متوسط ۷۸٫۱۷ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱٬۲۸۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
38
۱۱٬۲۱۶ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۰۵ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۷٬۲۶۳ کلمه (متوسط ۶۵٫۴۳ کلمه در هر خبر)
2
۶۸٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۶۲۱ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۵۱۴ (متوسط ۴٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۲۳
20
اخبار تغییر یافته ۵
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱۰۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز