بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۵۵۴ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۸ کلمه در هر خبر)
43
۴٬۸۱۰ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۶۶ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۹ کلمه در هر خبر)
40
۲٬۴۳۱ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۵ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲٬۰۰۲ کلمه (متوسط ۹۱ کلمه در هر خبر)
5
۱۸٬۴۸۵ نویسه (متوسط ۸۴۰ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۳۸ (متوسط ۱٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۰
45
اخبار تغییر یافته ۲
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز