بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۸٫۵۶ کلمه در هر خبر)
92
۷۶۵ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱۶۵ کلمه (متوسط ۱۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
61
۱٬۴۸۵ نویسه (متوسط ۱۶۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱٬۲۴۵ کلمه (متوسط ۱۳۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
12
۱۱٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۱٬۲۲۳ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
13
خبرهای عکس‌دار ۷
77
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز