بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۲ -
تیتر ۴۳۰ کلمه (متوسط ۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۸۸۷ نویسه (متوسط ۷۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۵۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۳ کلمه در هر خبر)
35
۴٬۸۴۵ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۷ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۴٬۵۲۹ کلمه (متوسط ۸۷٫۱ کلمه در هر خبر)
5
۴۱٬۵۹۰ نویسه (متوسط ۸۰۰ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۲۰۷ (متوسط ۳٫۹۸ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۲۱
40
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴۹ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز