تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۷ -
تیتر ۱٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۱ کلمه در هر خبر)
81
۱۶٬۴۸۰ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۲۹ نویسه در هر خبر)
39
summary ۳٬۹۰۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۳۶٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۳۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵۱٬۷۳۹ کلمه (متوسط ۳۷۷٫۶۶ کلمه در هر خبر)
46
۴۹۰٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۴ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱۰۱ (متوسط ۰٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
29
خبرهای عکس‌دار ۱۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۷
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۴۸ خبر

آخرین اخبار تسنیم