تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
62
۵۲۹ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
2
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۸۹۹ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۳٬۷۶۸ کلمه (متوسط ۱٬۲۵۶ کلمه در هر خبر)
32
۳۴٬۲۶۰ نویسه (متوسط ۱۱٬۴۲۰ نویسه در هر خبر)
7
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار تسنیم