تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۳۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲۸۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
79
۲٬۷۱۴ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۳٬۸۴۵ کلمه (متوسط ۳۲۰٫۴۲ کلمه در هر خبر)
38
۳۶٬۸۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۰ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
10
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار تسنیم