تسنیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۸ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۵۴۰ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۴۶ نویسه در هر خبر)
41
summary ۳۱۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۸ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۹۶۹ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۳۸ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۷٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۵۸۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
76
۷۲٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۵٬۵۸۶ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار تسنیم