انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۱٬۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
76
۱۰٬۴۳۴ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۰۸ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۳٬۲۰۸ کلمه (متوسط ۴۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
84
۲۸٬۸۵۸ نویسه (متوسط ۳۶۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۴۰٬۸۱۹ کلمه (متوسط ۵۱۶٫۷ کلمه در هر خبر)
66
۳۷۵٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۴٬۷۴۸ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۴
81
اخبار تغییر یافته ۶
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار انتخاب