انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۱ -
تیتر ۱٬۷۳۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۲ کلمه در هر خبر)
45
۱۶٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۲۳۴٫۰۷ نویسه در هر خبر)
0
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۵٬۱۴۱ کلمه (متوسط ۳۵۴٫۱ کلمه در هر خبر)
43
۲۳۴٬۸۶۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۸ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار انتخاب