انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۹ -
تیتر ۲٬۰۵۲ کلمه (متوسط ۹٫۸۲ کلمه در هر خبر)
88
۱۹٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۹۱٫۸۸ نویسه در هر خبر)
58
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۵٬۷۵۱ کلمه (متوسط ۳۶۲٫۴۴ کلمه در هر خبر)
44
۶۹۳٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۱۶ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶
92
اخبار حذف شده ۲
36
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۱ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۲۹ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار انتخاب