انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹ -
تیتر ۱٬۴۱۳ کلمه (متوسط ۱۵٫۸۸ کلمه در هر خبر)
70
۱۲٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۱۴۵٫۱۶ نویسه در هر خبر)
23
خلاصه ۳٬۱۹۶ کلمه (متوسط ۳۵٫۹۱ کلمه در هر خبر)
91
۲۸٬۷۱۶ نویسه (متوسط ۳۲۲٫۶۵ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۳۶٬۵۸۱ کلمه (متوسط ۴۱۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
51
۳۳۸٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۲ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۰٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
2
خبرهای عکس‌دار ۸۳
93
اخبار تغییر یافته ۷
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار انتخاب