انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۵ -
تیتر ۲٬۲۹۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۱۱ کلمه در هر خبر)
46
۲۱٬۵۰۵ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۳۷ نویسه در هر خبر)
0
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۲٬۶۲۰ کلمه (متوسط ۷۶۴٫۴۲ کلمه در هر خبر)
98
۶۷۵٬۰۷۷ نویسه (متوسط ۷٬۱۰۶ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار انتخاب