انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۶ -
تیتر ۲٬۶۱۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
37
۲۵٬۱۴۸ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۹۶ نویسه در هر خبر)
0
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۵٬۵۵۱ کلمه (متوسط ۵۷۸٫۶۶ کلمه در هر خبر)
75
۵۱۵٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۵٬۳۷۰ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۴
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار انتخاب