انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۱۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
60
۱٬۳۱۴ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۷۱ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۴۳۹ کلمه (متوسط ۶۲٫۷۱ کلمه در هر خبر)
53
۳٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۵۵۷ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۲۷۴ کلمه (متوسط ۳۲۴٫۸۶ کلمه در هر خبر)
39
۲۲٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۲ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
5
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار انتخاب