انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۹ -
تیتر ۱٬۰۲۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۶ کلمه در هر خبر)
87
۹٬۸۳۶ نویسه (متوسط ۹۹٫۳۵ نویسه در هر خبر)
53
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱٬۰۹۱ کلمه (متوسط ۲۱۳٫۰۴ کلمه در هر خبر)
23
۱۹۹٬۵۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۰۱۵ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵
87
اخبار حذف شده ۱
32
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار انتخاب