انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۲ کلمه در هر خبر)
78
۶۲۹ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۸ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۱۹۳ کلمه (متوسط ۳۸٫۶ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۷۴۰ نویسه (متوسط ۳۴۸ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۴۹۴ کلمه (متوسط ۹۸٫۸ کلمه در هر خبر)
6
۵٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۱٬۰۱۰ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار انتخاب