انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۳ -
تیتر ۱٬۱۵۹ کلمه (متوسط ۱۳٫۹۶ کلمه در هر خبر)
76
۱۰٬۹۰۳ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۳۶ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۲٬۲۸۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۸ کلمه در هر خبر)
91
۲۰٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۶ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۳۵٬۵۶۱ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
54
۳۲۹٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۶۹
83
اخبار تغییر یافته ۹
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار انتخاب