انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۳۶۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۱ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۱ نویسه در هر خبر)
57
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵٬۱۶۷ کلمه (متوسط ۴۲۱٫۳۱ کلمه در هر خبر)
53
۱۳۸٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۷ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار انتخاب