انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۶ -
تیتر ۲٬۰۱۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۰۳ کلمه در هر خبر)
61
۱۸٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۸۶ نویسه در هر خبر)
2
خلاصه ۳٬۳۰۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
98
۳۰٬۳۱۹ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۰۳ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۳۸٬۵۵۱ کلمه (متوسط ۳۶۳٫۶۹ کلمه در هر خبر)
44
۳۵۹٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۵
80
اخبار تغییر یافته ۹
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۲۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۵ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار انتخاب