انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۴ -
تیتر ۱٬۱۵۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۷ کلمه در هر خبر)
77
۱۰٬۸۱۰ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۶۹ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۲٬۶۱۷ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
98
۲۳٬۹۶۸ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۲۸٬۹۰۱ کلمه (متوسط ۳۴۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
42
۲۶۹٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۳ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۰٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۷۷
91
اخبار تغییر یافته ۱۰
70
اخبار حذف شده ۱
20
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار انتخاب