انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱ -
تیتر ۱٬۲۹۶ کلمه (متوسط ۱۴٫۲۴ کلمه در هر خبر)
75
۱۲٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۴۸ نویسه در هر خبر)
31
summary ۳٬۹۲۳ کلمه (متوسط ۴۳٫۱۱ کلمه در هر خبر)
81
۳۵٬۲۵۹ نویسه (متوسط ۳۸۷٫۴۶ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۲۷٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۲۹۷٫۶ کلمه در هر خبر)
35
۲۵۷٬۵۳۳ نویسه (متوسط ۲٬۸۳۰ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۱
69
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب