انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۵ -
تیتر ۱٬۶۹۰ کلمه (متوسط ۱۶٫۱ کلمه در هر خبر)
70
۱۵٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۱۵۰٫۴۹ نویسه در هر خبر)
19
خلاصه ۵٬۱۲۷ کلمه (متوسط ۴۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
73
۴۶٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۴۴۲٫۱ نویسه در هر خبر)
18
بدنه ۳۵٬۱۳۹ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۶۶ کلمه در هر خبر)
40
۳۳۳٬۳۲۵ نویسه (متوسط ۳٬۱۷۵ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۲
97
اخبار تغییر یافته ۹
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۲۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۷ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار انتخاب