انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۲۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۲۲ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۲۸۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۵۸۴ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۱۱ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۴٬۶۹۱ کلمه (متوسط ۵۲۱٫۲۲ کلمه در هر خبر)
67
۴۴٬۹۹۵ نویسه (متوسط ۴٬۹۹۹ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار انتخاب