انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۲۳۴ نویسه (متوسط ۱۱۷ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۴۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۵ کلمه در هر خبر)
71
۳۸۳ نویسه (متوسط ۱۹۱٫۵ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۱۵۶ کلمه (متوسط ۷۸ کلمه در هر خبر)
4
۱٬۵۳۴ نویسه (متوسط ۷۶۷ نویسه در هر خبر)
12
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار انتخاب