انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۴ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۳۲۰ نویسه (متوسط ۱۶۰ نویسه در هر خبر)
13
right ۴۴ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۴۱۲ نویسه (متوسط ۲۰۶ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۹۹۵ کلمه (متوسط ۴۹۷٫۵ کلمه در هر خبر)
63
۹٬۶۴۸ نویسه (متوسط ۴٬۸۲۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار انتخاب