انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۴ -
تیتر ۱٬۶۶۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۴ کلمه در هر خبر)
74
۱۵٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۱۳۴٫۴۲ نویسه در هر خبر)
30
summary ۵٬۱۲۳ کلمه (متوسط ۴۴٫۹۴ کلمه در هر خبر)
78
۴۶٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۴۰۴٫۱۸ نویسه در هر خبر)
29
بدنه ۳۵٬۴۴۳ کلمه (متوسط ۳۱۰٫۹ کلمه در هر خبر)
37
۳۳۰٬۸۷۹ نویسه (متوسط ۲٬۹۰۲ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۳
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۲۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱۱ خبر
عکس ۱۳ خبر

آخرین اخبار انتخاب