انتخاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۳۴۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۴۶ کلمه در هر خبر)
75
۳٬۲۴۰ نویسه (متوسط ۱۳۵ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۸۴۶ کلمه (متوسط ۳۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۲۹ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۵٬۹۱۶ کلمه (متوسط ۲۴۶٫۵ کلمه در هر خبر)
28
۵۶٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۸ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۳
95
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار انتخاب