فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۴۱۵ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱۲۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۰۹۹ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸۳۰ کلمه (متوسط ۲۰۷٫۵ کلمه در هر خبر)
22
۸٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۲٬۰۰۴ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو