فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۶۶ نویسه (متوسط ۸۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۶۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۶۳۹ نویسه (متوسط ۳۱۹٫۵ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۲۷۵ کلمه (متوسط ۱۳۷٫۵ کلمه در هر خبر)
12
۲٬۵۲۹ نویسه (متوسط ۱٬۲۶۴ نویسه در هر خبر)
25
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو