فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۵۴۷ نویسه (متوسط ۹۱٫۱۷ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱۲۹ کلمه (متوسط ۲۱٫۵ کلمه در هر خبر)
71
۱٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۱۹۶٫۳۳ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۲٬۷۷۳ کلمه (متوسط ۴۶۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
58
۲۵٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۴٬۳۲۰ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو