فدراسیون تکواندو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۰۸ نویسه (متوسط ۱۰۸ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۴۱ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۳۶۷ نویسه (متوسط ۳۶۷ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۱۷۶ کلمه (متوسط ۱۷۶ کلمه در هر خبر)
18
۱٬۶۳۵ نویسه (متوسط ۱٬۶۳۵ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تکواندو