رجا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۸ -
تیتر ۱٬۵۸۷ کلمه (متوسط ۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۱۴٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۷۸٫۷۳ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۳٬۵۵۰ کلمه (متوسط ۱۸٫۸۸ کلمه در هر خبر)
62
۳۱٬۹۹۶ نویسه (متوسط ۱۷۰٫۱۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۸۵٬۸۴۵ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۶۲ کلمه در هر خبر)
58
۷۹۵٬۹۵۸ نویسه (متوسط ۴٬۲۳۴ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
3
اخبار تغییر یافته ۲
97
اخبار حذف شده ۱
64
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۷ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
استانی ۳ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار رجا