رجا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
20
۳۰۳ نویسه (متوسط ۳۰۳ نویسه در هر خبر)
0
summary ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۰۸ کلمه در هر خبر)
0
۹۸۵ نویسه (متوسط ۹۸۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۱۳۴ کلمه (متوسط ۱٬۱۳۴ کلمه در هر خبر)
48
۱۰٬۱۸۰ نویسه (متوسط ۱۰٬۱۸۰ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار رجا