آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۲۶ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۱۸۴ نویسه (متوسط ۸۷٫۳۶ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۷۶۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۷۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸٬۸۸۲ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
43
۸۱٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۷ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۶۲ (متوسط ۲٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۲۲
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار آفتاب