آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۹۳۸ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۲۲ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲۲۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
81
۲٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۱۱ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۴٬۱۰۷ کلمه (متوسط ۴۵۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
58
۳۶٬۴۹۵ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۵ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۲۷ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
11
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار آفتاب