آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۱۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۸۴٫۶۹ نویسه در هر خبر)
63
right ۲۹۹ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۰۸ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۳٬۶۶۱ کلمه (متوسط ۲۸۱٫۶۲ کلمه در هر خبر)
33
۳۳٬۲۷۴ نویسه (متوسط ۲٬۵۶۰ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۱٫۸۵ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۳
23
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب