آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۵۲۹ کلمه (متوسط ۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۰۱۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۴ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱٬۶۵۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۱ کلمه در هر خبر)
86
۱۴٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۹۸ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۲۲٬۸۲۳ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۶۱ کلمه در هر خبر)
43
۲۱۵٬۳۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۴۴ (متوسط ۲٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۶۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
ورزشی ۱۹ خبر

آخرین اخبار آفتاب