آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۴۲ کلمه (متوسط ۹٫۷۷ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۹۲٫۰۹ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱٬۰۳۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۶ کلمه در هر خبر)
98
۹٬۴۶۷ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۴۹ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۲٬۳۶۱ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۱۷ کلمه در هر خبر)
43
۱۱۵٬۶۰۹ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۳ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۸۸ (متوسط ۲٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۲
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر

آخرین اخبار آفتاب