آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۶۳ کلمه (متوسط ۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۳۷۹ نویسه (متوسط ۷۹٫۳ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۷۶۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۷ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۹۰۳ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۱٬۱۴۲ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۴ کلمه در هر خبر)
45
۱۰۳٬۱۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۴۳۹ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۴
13
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار آفتاب