آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۲۵ نویسه (متوسط ۷۵ نویسه در هر خبر)
70
right ۱۰۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۹۷۵ نویسه (متوسط ۳۲۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۷۵۲ کلمه (متوسط ۲۵۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
28
۶٬۷۲۶ نویسه (متوسط ۲٬۲۴۲ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب