آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۶۴ کلمه (متوسط ۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۷۴٫۱ نویسه در هر خبر)
70
right ۵۸۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۳۰۰ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۸٬۶۸۱ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۳۸ کلمه در هر خبر)
51
۷۹٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۰۲ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۱٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۴
19
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب