آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۲ کلمه (متوسط ۹٫۲ کلمه در هر خبر)
90
۸۶۰ نویسه (متوسط ۸۶ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲۷۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۹ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۵۷۶ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۶ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۵٬۴۰۷ کلمه (متوسط ۵۴۰٫۷ کلمه در هر خبر)
70
۵۱٬۳۷۹ نویسه (متوسط ۵٬۱۳۸ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار آفتاب