آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۱۸ کلمه (متوسط ۷٫۸۷ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۱۹۵ نویسه (متوسط ۷۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۴۶۸ کلمه (متوسط ۳۱٫۲ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۲۹۱ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۴٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۳۰۶٫۹۳ کلمه در هر خبر)
36
۴۳٬۲۷۱ نویسه (متوسط ۲٬۸۸۵ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۴۸ (متوسط ۳٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار آفتاب