آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۴۶ کلمه (متوسط ۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۷۷٫۲۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۴۳۲ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۳٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۲۱۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۴٬۲۸۶ کلمه (متوسط ۲۳۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
26
۳۹٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۲۰۸ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۴۴ (متوسط ۲٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار آفتاب