آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۰ -
تیتر ۱٬۳۴۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۷۶۱ نویسه (متوسط ۹۸٫۱۶ نویسه در هر خبر)
54
right ۳٬۵۳۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۹ کلمه در هر خبر)
90
۳۲٬۲۰۷ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۴۹٬۷۰۱ کلمه (متوسط ۳۸۲٫۳۲ کلمه در هر خبر)
47
۴۵۵٬۹۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۵۰۸ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۳۷۳ (متوسط ۲٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۲۰
15
اخبار تغییر یافته ۵
90
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب