آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۷٫۵۷ کلمه در هر خبر)
95
۵۴۲ نویسه (متوسط ۷۷٫۴۳ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۲۱۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۹۸۸ نویسه (متوسط ۲۸۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۳٬۴۲۰ کلمه (متوسط ۴۸۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
62
۳۱٬۲۵۹ نویسه (متوسط ۴٬۴۶۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار آفتاب