آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۷۵۵ نویسه (متوسط ۸۳٫۸۹ نویسه در هر خبر)
64
right ۲۰۷ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲٬۰۱۶ نویسه (متوسط ۲۲۴ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۲٬۸۷۷ کلمه (متوسط ۳۱۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
38
۲۷٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۳ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۲٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۳
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار آفتاب