آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۹ -
تیتر ۱٬۳۶۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
86
۱۲٬۸۷۹ نویسه (متوسط ۹۹٫۸۴ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۴٬۱۰۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۲ کلمه در هر خبر)
97
۳۷٬۱۳۰ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۸۳ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۵۶٬۶۱۳ کلمه (متوسط ۴۳۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
55
۵۲۹٬۹۹۵ نویسه (متوسط ۴٬۱۰۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۳۸۱ (متوسط ۲٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۸۹
68
اخبار تغییر یافته ۱۵
70
اخبار حذف شده ۱
48
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۹ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار آفتاب