آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۹٫۰۹ کلمه در هر خبر)
90
۸۹۲ نویسه (متوسط ۸۱٫۰۹ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۴۲۶ کلمه (متوسط ۳۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۳۴۱٫۶۴ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۹٬۷۷۹ کلمه (متوسط ۸۸۹ کلمه در هر خبر)
81
۸۹٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۸٬۱۵۹ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۳۱ (متوسط ۲٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۷
63
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار آفتاب