آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۴ -
تیتر ۱٬۳۹۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
86
۱۳٬۲۶۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۰۱ نویسه در هر خبر)
53
right ۳٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۴ کلمه در هر خبر)
97
۳۵٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۲۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۷۱٬۶۹۳ کلمه (متوسط ۵۳۵٫۰۲ کلمه در هر خبر)
69
۶۵۸٬۶۰۰ نویسه (متوسط ۴٬۹۱۵ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲۶۴ (متوسط ۱٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۴۷
35
اخبار تغییر یافته ۲
96
اخبار حذف شده ۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴۰ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب