آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۶۶ نویسه (متوسط ۶۶ نویسه در هر خبر)
76
right ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۲۸۵ نویسه (متوسط ۲۸۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۶۳۳ کلمه (متوسط ۶۳۳ کلمه در هر خبر)
83
۴٬۹۹۳ نویسه (متوسط ۴٬۹۹۳ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب