آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۷۸ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۶۸ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۶۲۴ نویسه (متوسط ۳۱۲ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲۳۳ کلمه (متوسط ۱۱۶٫۵ کلمه در هر خبر)
9
۲٬۲۵۲ نویسه (متوسط ۱٬۱۲۶ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آفتاب