آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۸۳۸ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
57
right ۲۲۲ کلمه (متوسط ۲۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۸۹ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۳٬۷۸۴ کلمه (متوسط ۴۲۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
52
۳۵٬۶۹۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۳ (متوسط ۲٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲
22
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آفتاب