آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۳ -
تیتر ۱٬۹۱۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
86
۱۸٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۹۹٫۵۷ نویسه در هر خبر)
53
right ۵٬۱۰۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
92
۴۶٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۸۰٬۸۶۴ کلمه (متوسط ۴۴۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
55
۷۴۷٬۲۳۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۸۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۶۷ (متوسط ۲٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳۳
18
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۲
27
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۶ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۳۹ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب