آفتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۸٫۷۸ کلمه در هر خبر)
91
۷۴۴ نویسه (متوسط ۸۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
64
right ۲۴۱ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۸ کلمه در هر خبر)
89
۲٬۲۰۴ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۸۹ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲٬۸۸۸ کلمه (متوسط ۳۲۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
38
۲۶٬۴۸۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۲ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آفتاب