خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۱٬۰۵۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۹٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۱۴۲٫۶ نویسه در هر خبر)
24
summary ۱٬۹۶۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۶ کلمه در هر خبر)
93
۱۸٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۸۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۱٬۰۲۶ کلمه (متوسط ۳۰۰٫۳۷ کلمه در هر خبر)
35
۱۹۳٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۲٬۷۶۴ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۷ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۷ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار خانه ملت