خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۶۱۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
81
۵٬۹۲۹ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۵۸ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۱٬۴۰۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۶ کلمه در هر خبر)
93
۱۳٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۸۸ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۸٬۰۶۲ کلمه (متوسط ۳۶۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
44
۱۷۰٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۴۱۹ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۰
100
اخبار تغییر یافته ۴
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار خانه ملت