خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۵۶۲ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۴ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۹۹ کلمه (متوسط ۳۹٫۸ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۸۵۶ نویسه (متوسط ۳۷۱٫۲ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۱٬۶۶۵ کلمه (متوسط ۳۳۳ کلمه در هر خبر)
40
۱۵٬۹۹۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۹۸ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار خانه ملت