خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۳ -
تیتر ۱٬۶۵۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۴۷ کلمه در هر خبر)
78
۱۵٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۱۲۹٫۲۶ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۳٬۸۷۰ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
97
۳۶٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۳۹ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۸٬۱۴۱ کلمه (متوسط ۳۱۰٫۰۹ کلمه در هر خبر)
37
۳۵۴٬۹۵۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۸۶ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۵
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۶ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار خانه ملت