خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۵۹۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
84
۵٬۸۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۵۷ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۱٬۵۴۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۴٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۹۴ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۸٬۲۸۰ کلمه (متوسط ۳۴۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
42
۱۷۲٬۴۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۲۵۳ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۳
100
اخبار تغییر یافته ۵
76
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۵ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خانه ملت