خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۴۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۳٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۹۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۱٬۰۹۰ کلمه (متوسط ۳۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
94
۱۰٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۵۹ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۳٬۴۶۸ کلمه (متوسط ۴۲۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
52
۱۲۷٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۲
100
اخبار تغییر یافته ۶
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۴ خبر

آخرین اخبار خانه ملت