خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۴۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۹ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۳۹۸ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۸ نویسه در هر خبر)
26
خلاصه ۳۳۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۳ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۷ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۳٬۶۸۹ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۹ کلمه در هر خبر)
45
۳۵٬۴۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۰ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار خانه ملت