خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۹۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۰۳ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۹۵۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۶ کلمه در هر خبر)
90
۸٬۶۷۰ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۷۱ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۴٬۸۷۶ کلمه (متوسط ۴۲۵٫۰۳ کلمه در هر خبر)
53
۱۳۴٬۱۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۳ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۵
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۵ خبر

آخرین اخبار خانه ملت