خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۵۷ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۵۴۳ نویسه (متوسط ۱۸۱ نویسه در هر خبر)
0
summary ۵۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
62
۵۳۲ نویسه (متوسط ۱۷۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱٬۰۶۱ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
43
۱۰٬۰۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۳۷ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار خانه ملت