خانه ملت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۲ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۴۸۸ نویسه (متوسط ۱۲۲ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۱۵۳ کلمه (متوسط ۳۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۴۰۷ نویسه (متوسط ۳۵۱٫۷۵ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۱٬۱۱۹ کلمه (متوسط ۲۷۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
32
۱۰٬۵۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۶۴۹ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار خانه ملت