سلامت‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۱۶ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۰۲۳ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۵۸ کلمه در هر خبر)
52
۴۷٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۴ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۳۰ (متوسط ۲٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
100
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار سلامت‌نیوز