سلامت‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۵۳۱ کلمه (متوسط ۹٫۱۶ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۸۳۶ نویسه (متوسط ۸۳٫۳۸ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۰٬۹۱۳ کلمه (متوسط ۵۳۲٫۹۸ کلمه در هر خبر)
68
۲۸۵٬۶۰۱ نویسه (متوسط ۴٬۹۲۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۱۱۹ (متوسط ۲٫۰۵ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۵۳
91
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
گوناگون ۱۴ خبر

آخرین اخبار سلامت‌نیوز