روزنامه جهان اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۰۶ کلمه (متوسط ۱۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۰۲۸ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۸۶ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۴۹۵ کلمه (متوسط ۹۲۷٫۸۶ کلمه در هر خبر)
76
۵۸٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۸٬۳۳۴ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر

آخرین اخبار روزنامه جهان اقتصاد