روزنامه جهان اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۲ کلمه (متوسط ۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
91
۵۷۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۸۶ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۴۵۱ کلمه (متوسط ۶۳۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
83
۴۲٬۹۷۱ نویسه (متوسط ۶٬۱۳۹ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه جهان اقتصاد