فدراسیون اسکیت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۲۴ نویسه (متوسط ۱۲۴ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۱۷ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۱۸۱ نویسه (متوسط ۱۸۱ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۵۲ کلمه (متوسط ۵۲ کلمه در هر خبر)
0
۴۶۴ نویسه (متوسط ۴۶۴ نویسه در هر خبر)
4
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکیت