فدراسیون اسکیت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۴۶ نویسه (متوسط ۱۲۳ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۶۴ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۶۵۱ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱۹۷ کلمه (متوسط ۹۸٫۵ کلمه در هر خبر)
6
۱٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۸۷۵ نویسه در هر خبر)
15
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکیت