فدراسیون اسکیت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۶۳ نویسه (متوسط ۱۲۱ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۸۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۷۹۶ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۱۷ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
0
۸۹۷ نویسه (متوسط ۲۹۹ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکیت