آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۳ -
تیتر ۷۹۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۴۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۱۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲٬۰۳۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۲ کلمه در هر خبر)
93
۱۸٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۹۹ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۰٬۴۹۰ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
52
۲۹۱٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۴۶ (متوسط ۳٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۷۱
97
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار آنا