روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۲۲۱ نویسه (متوسط ۷۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۹۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۷۷۰ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱٬۰۵۱ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
42
۹٬۷۰۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۳۶ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز