روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۶٫۶ کلمه در هر خبر)
98
۳۱۸ نویسه (متوسط ۶۳٫۶ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۱۹۷ کلمه (متوسط ۳۹٫۴ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۸۵۲ نویسه (متوسط ۳۷۰٫۴ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۱٬۸۳۴ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۸ کلمه در هر خبر)
45
۱۶٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۱ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز