مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۷ آذر ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۵ -
تیتر ۲٬۹۸۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۷ کلمه در هر خبر)
83
۳۰٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۰۶ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۸٬۸۶۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۷۶ کلمه در هر خبر)
93
۸۵٬۶۲۶ نویسه (متوسط ۳۳۵٫۷۹ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۷۶٬۰۳۴ کلمه (متوسط ۲۹۸٫۱۷ کلمه در هر خبر)
35
۷۳۲٬۳۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۲ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۸۱۴ (متوسط ۳٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۲۵۳
99
اخبار تغییر یافته ۲۷
73
اخبار حذف شده ۱
73
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۸۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۹۳ خبر
عکس ۲۱ خبر
فیلم ۱۰ خبر

آخرین اخبار مفدا