اجتماعی

[مهر] گزارش مهر همزمان با روز جهانی گردشگری

سبزگرایی در گردشگری با تیغ دولبه/ چند راهکار برای تحقق شعار WTO

توسعه گردشگری مخاطراتی از جمله افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از سیستمهای حمل و نقل دارد از این رو گردشگران آگاه در سالهای اخیر به موضوع گردشگری سبز بیشتر توجه کرده اند.