اقتصادی

[فارس]

‌ارز واردات خودرو‌ چگونه تأمین می‌شود؟

معاون وزیر صمت گفت: ارز واردات خودرو از محل ارز صادراتِ همان واردکننده و همچنین محصولات غیر که الزامی به عرضه ارز در سامانه نیما نداشته باشند، تامین می‌شود.