فرهنگی

[ایمنا]

برای داشتن شهر اسلامی و سرزنده چه باید کرد؟

شهر، تنها یک سکونتگاه نیست، بلکه مکانی است که روح اجتماع در آن دمیده شده است و از آن هویت می گیرد، در نتیجه با توجه به نظریه کارشناسان که شهر را موجودی زنده می‌دانند، برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیاز دارد.