فرهنگی

[ایمنا]

اما و اگرهای بازگشت گردشگری به دوران پیش از کرونا/ کارشناسان راهکار پیشنهاد می‌دهند

شاید بتوان یکی از مشهودترین پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان را تأثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دانست و بر همین اساس، پس از عبور از این ویروس منحوس، همچنان شاهد فاصله مشهود میان آمار گردشگران در قبل و بعد از کرونا هستیم، اما چطور می‌توان با اتخاذ تدابیری شرایط را به روال قبل بازگرداند؟