مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۴ کلمه (متوسط ۸٫۸ کلمه در هر خبر)
91
۳۹۱ نویسه (متوسط ۷۸٫۲ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱۱۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۴ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۲۱۴٫۲ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۲٬۰۷۲ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۴ کلمه در هر خبر)
52
۱۹٬۸۵۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۱ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۴٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار مفدا