مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۲۸ نویسه (متوسط ۱۲۸ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۳۱ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۳۲۵ نویسه (متوسط ۳۲۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۹۴۵ کلمه (متوسط ۹۴۵ کلمه در هر خبر)
74
۸٬۸۹۰ نویسه (متوسط ۸٬۸۹۰ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار مفدا