مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۶ -
تیتر ۳٬۰۷۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۹ کلمه در هر خبر)
82
۳۰٬۷۳۱ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۰۴ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۸٬۲۷۰ کلمه (متوسط ۳۲٫۳ کلمه در هر خبر)
96
۷۹٬۷۶۸ نویسه (متوسط ۳۱۱٫۵۹ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۴۹٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۵۸۲٫۳۲ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۴۴۳٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۵٬۶۳۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۶۶۷ (متوسط ۲٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲۵۵
99
اخبار تغییر یافته ۱۹
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۴۷ خبر
استانی ۱۱۲ خبر
عکس ۲۲ خبر
فیلم ۹ خبر

آخرین اخبار مفدا