مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۳ کلمه (متوسط ۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
93
۳۴۳ نویسه (متوسط ۸۵٫۷۵ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۸۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۵ کلمه در هر خبر)
68
۸۵۵ نویسه (متوسط ۲۱۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۳۱۳ کلمه (متوسط ۷۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
4
۳٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۷۷۴ نویسه در هر خبر)
12
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۱٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار مفدا