مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۴۱۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۶ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۱۱ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۱٬۱۰۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۵ کلمه در هر خبر)
99
۱۰٬۸۲۶ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۵۹ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۷٬۲۴۳ کلمه (متوسط ۱۹۵٫۷۶ کلمه در هر خبر)
20
۶۸٬۳۶۲ نویسه (متوسط ۱٬۸۴۸ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۷۷ (متوسط ۲٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۳۶
97
اخبار تغییر یافته ۳
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۳ خبر
عکس ۷ خبر
فیلم ۴ خبر

آخرین اخبار مفدا