تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۸۶ نویسه (متوسط ۸۶ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲۴ کلمه (متوسط ۱۲۴ کلمه در هر خبر)
10
۱٬۱۵۱ نویسه (متوسط ۱٬۱۵۱ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک