تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۰ -
تیتر ۱٬۸۹۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۳ کلمه در هر خبر)
92
۱۸٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۶٬۲۳۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
94
۵۷٬۰۲۶ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۲۱ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۰۳٬۸۴۵ کلمه (متوسط ۴۷۲٫۰۲ کلمه در هر خبر)
60
۹۶۹٬۹۱۴ نویسه (متوسط ۴٬۴۰۹ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۹۰۵ (متوسط ۴٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۲
0
اخبار تغییر یافته ۲۵
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر
اقتصادی ۵۸ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۴ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار تابناک