تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۴۶۱ کلمه (متوسط ۹٫۰۴ کلمه در هر خبر)
91
۴٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۸۷٫۲۲ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱٬۳۰۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۲٬۰۲۰ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۶۹ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۹٬۴۴۲ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۲۲ کلمه در هر خبر)
47
۱۸۵٬۷۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۱
46
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
فیلم ۹ خبر

آخرین اخبار تابناک