ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۶۹۰ نویسه (متوسط ۹۸٫۵۷ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۲۱۷ کلمه (متوسط ۳۱ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۲۹۰٫۵۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۲٬۳۲۶ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
40
۲۲٬۷۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۴۶ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۱٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار ایتنا