ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۶۸۴ نویسه (متوسط ۱۱۴ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲۵۳ کلمه (متوسط ۴۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۴۰۵ نویسه (متوسط ۴۰۰٫۸۳ نویسه در هر خبر)
30
بدنه ۲٬۵۷۴ کلمه (متوسط ۴۲۹ کلمه در هر خبر)
54
۲۵٬۳۸۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۳۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۴٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار ایتنا