ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۷٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۶۶۰ نویسه (متوسط ۶۶ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۳۲۹ کلمه (متوسط ۳۲٫۹ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۷ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۴٬۱۴۵ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۵ کلمه در هر خبر)
52
۳۸٬۱۸۰ نویسه (متوسط ۳٬۸۱۸ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۲٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار ایتنا