ایتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۳۶۲ نویسه (متوسط ۹۰٫۵ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱۱۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۰۵۷ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱٬۴۷۴ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۵ کلمه در هر خبر)
45
۱۴٬۲۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۶۸ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار ایتنا