وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
38
۵۰۲ نویسه (متوسط ۲۵۱ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۱۸۹ کلمه (متوسط ۱٬۰۹۴٫۵ کلمه در هر خبر)
54
۱۹٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۹٬۹۷۵ نویسه در هر خبر)
25
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی