وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۴۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۴۸۲ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۹۱ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲۹۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۹۱ کلمه در هر خبر)
43
۲٬۹۲۶ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۲۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۸٬۶۰۸ کلمه (متوسط ۳۷۴٫۲۶ کلمه در هر خبر)
46
۸۱٬۰۳۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی