وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۵۱۳ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۶ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۹۵ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۹۳۷ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۴ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۹۴۹ کلمه (متوسط ۱۸۹٫۸ کلمه در هر خبر)
19
۸٬۹۹۱ نویسه (متوسط ۱٬۷۹۸ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی