وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۹ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
21
۱۸۰ نویسه (متوسط ۶۰ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۹۶۳ کلمه (متوسط ۳۲۱ کلمه در هر خبر)
38
۸٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۷ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی