وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۵۶۴ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۸ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲۴ کلمه (متوسط ۴٫۸ کلمه در هر خبر)
16
۲۰۷ نویسه (متوسط ۴۱٫۴ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۵٬۹۷۵ کلمه (متوسط ۱٬۱۹۵ کلمه در هر خبر)
40
۵۶٬۸۵۴ نویسه (متوسط ۱۱٬۳۷۱ نویسه در هر خبر)
7
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی