وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۶ -
تیتر ۱٬۴۱۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۲۲ کلمه در هر خبر)
81
۱۴٬۱۱۳ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۶۶ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۱٬۴۲۹ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۲ کلمه در هر خبر)
41
۱۳٬۵۱۰ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۷ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۴۱٬۲۱۵ کلمه (متوسط ۳۵۵٫۳ کلمه در هر خبر)
43
۳۹۰٬۵۷۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۲۷ (متوسط ۰٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
9
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
فرهنگی ۱۰۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی