وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۵۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۶ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۵۹۱ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۳۲۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۴ کلمه در هر خبر)
43
۳٬۱۳۳ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۳۲ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۱٬۲۷۷ کلمه (متوسط ۴۵۱٫۰۸ کلمه در هر خبر)
57
۱۱۳٬۷۱۷ نویسه (متوسط ۴٬۵۴۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۰٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
16
خبرهای عکس‌دار ۲۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی