روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
82
۳۵۴ نویسه (متوسط ۵۰٫۵۷ نویسه در هر خبر)
86
خلاصه ۲۴ کلمه (متوسط ۳٫۴۳ کلمه در هر خبر)
11
۲۳۴ نویسه (متوسط ۳۳٫۴۳ نویسه در هر خبر)
18
بدنه ۵٬۵۹۳ کلمه (متوسط ۷۹۹ کلمه در هر خبر)
93
۵۳٬۵۷۰ نویسه (متوسط ۷٬۶۵۳ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد