روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۷۹ کلمه (متوسط ۶٫۵۸ کلمه در هر خبر)
98
۷۲۵ نویسه (متوسط ۶۰٫۴۲ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
9
۳۶۵ نویسه (متوسط ۳۰٫۴۲ نویسه در هر خبر)
16
بدنه ۱۳٬۷۷۲ کلمه (متوسط ۱٬۱۴۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
46
۱۳۳٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۱۱٬۱۵۰ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد