روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۱۸۵ نویسه (متوسط ۶۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۲۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
30
۲۵۰ نویسه (متوسط ۸۳٫۳۳ نویسه در هر خبر)
46
بدنه ۶٬۰۵۹ کلمه (متوسط ۲٬۰۱۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
0
۵۹٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۱۹٬۶۸۵ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد