روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۰۱ کلمه (متوسط ۵٫۹۴ کلمه در هر خبر)
98
۹۵۹ نویسه (متوسط ۵۶٫۴۱ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۳۰ کلمه (متوسط ۱٫۷۶ کلمه در هر خبر)
5
۲۹۷ نویسه (متوسط ۱۷٫۴۷ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۲۱٬۹۲۶ کلمه (متوسط ۱٬۲۸۹٫۷۶ کلمه در هر خبر)
28
۲۰۷٬۹۰۸ نویسه (متوسط ۱۲٬۲۳۰ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد