روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۴۳ کلمه (متوسط ۴٫۳ کلمه در هر خبر)
66
۴۱۳ نویسه (متوسط ۴۱٫۳ نویسه در هر خبر)
92
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۵٫۱ کلمه در هر خبر)
16
۴۸۲ نویسه (متوسط ۴۸٫۲ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۷٬۴۲۱ کلمه (متوسط ۷۴۲٫۱ کلمه در هر خبر)
98
۶۸٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۶٬۸۶۴ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد