روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۶٫۹۱ کلمه در هر خبر)
97
۷۵۳ نویسه (متوسط ۶۸٫۴۵ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
36
۱٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۹۵٫۱۸ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱۶٬۹۵۵ کلمه (متوسط ۱٬۵۴۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
0
۱۶۲٬۱۹۲ نویسه (متوسط ۱۴٬۷۴۵ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد