روزنامه اعتماد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۵۵ کلمه (متوسط ۵٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۵۲۳ نویسه (متوسط ۵۲٫۳ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۳۷ کلمه (متوسط ۳٫۷ کلمه در هر خبر)
12
۳۳۸ نویسه (متوسط ۳۳٫۸ نویسه در هر خبر)
18
بدنه ۸٬۲۷۲ کلمه (متوسط ۸۲۷٫۲ کلمه در هر خبر)
89
۷۷٬۶۴۸ نویسه (متوسط ۷٬۷۶۵ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه اعتماد