سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
83
۵۸۹ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۸ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۲۱۱ کلمه (متوسط ۴۲٫۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۹۳۰ نویسه (متوسط ۳۸۶ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۱٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۲۵۱ کلمه در هر خبر)
28
۱۲٬۴۲۹ نویسه (متوسط ۲٬۴۸۶ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا