سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۹۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳۶ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
60
۳۱۴ نویسه (متوسط ۱۵۷ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۳۴۳ کلمه (متوسط ۱۷۱٫۵ کلمه در هر خبر)
17
۳٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۱٬۵۲۴ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا