سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۷۸ کلمه (متوسط ۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
88
۷۲۷ نویسه (متوسط ۹۰٫۸۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۳۲ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۸۸ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱٬۹۹۷ کلمه (متوسط ۲۴۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
28
۱۸٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۳۶۲ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۱٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار سیتنا