سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۳۹۲ نویسه (متوسط ۹۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۶۴ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۳۶۰ نویسه در هر خبر)
43
بدنه ۳۸۱ کلمه (متوسط ۹۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
6
۳٬۴۶۷ نویسه (متوسط ۸۶۷ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سیتنا