سیتنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۷۶ کلمه (متوسط ۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۹۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۶۵۶ کلمه (متوسط ۳۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
90
۶٬۲۲۱ نویسه (متوسط ۳۴۵٫۶۱ نویسه در هر خبر)
48
بدنه ۸٬۶۶۹ کلمه (متوسط ۴۸۱٫۶۱ کلمه در هر خبر)
61
۸۳٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۴٬۶۱۵ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۵۹ (متوسط ۳٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار سیتنا