تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۸۹ کلمه (متوسط ۸٫۰۹ کلمه در هر خبر)
93
۸۴۳ نویسه (متوسط ۷۶٫۶۴ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۲۸۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۰۹ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۵۶۷ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۳۶ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۵٬۳۴۷ کلمه (متوسط ۴۸۶٫۰۹ کلمه در هر خبر)
62
۴۸٬۱۰۸ نویسه (متوسط ۴٬۳۷۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۳
31
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار تین نیوز