تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۶۳۷ کلمه (متوسط ۹٫۱ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۸۴٫۷۹ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۸۰۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۱ کلمه در هر خبر)
86
۱۶٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۲۳۴٫۴۷ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۲۱٬۸۸۰ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۵۷ کلمه در هر خبر)
37
۲۰۳٬۶۶۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۰۹ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۳
90
اخبار تغییر یافته ۶
78
اخبار حذف شده ۱
4
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۳۲ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار تین نیوز