تین نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۴۹۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۷۲۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۴۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱٬۴۳۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۱۳٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۵۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۹٬۶۴۸ کلمه (متوسط ۶۰۵٫۰۶ کلمه در هر خبر)
79
۲۶۳٬۴۰۵ نویسه (متوسط ۵٬۳۷۶ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۹
38
اخبار تغییر یافته ۳
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار تین نیوز