ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ خرداد ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۳۰ -
تیتر ۸٬۱۷۳ کلمه (متوسط ۹٫۸۵ کلمه در هر خبر)
88
۷۹٬۵۱۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲۶٬۲۶۰ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۴ کلمه در هر خبر)
97
۲۴۴٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۹۸ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۱۶٬۰۸۵ کلمه (متوسط ۳۸۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
47
۳٬۰۲۶٬۹۸۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۷ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۳٬۰۴۵ (متوسط ۳٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۸۱۶
98
اخبار تغییر یافته ۱۲۳
62
اخبار حذف شده ۱
91
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۰ خبر
اقتصادی ۳۸ خبر
اجتماعی ۸۰ خبر
بین‌الملل ۱۲۱ خبر
فرهنگی ۵۵ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۸۵ خبر
گوناگون ۲۳ خبر
استانی ۳۲۲ خبر
عکس ۱۱ خبر
فیلم ۸ خبر

آخرین اخبار ایسنا