ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۴ -
تیتر ۹۳۴ کلمه (متوسط ۹٫۹۴ کلمه در هر خبر)
88
۸٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۹۵٫۱۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۳٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۳۴٫۶۶ کلمه در هر خبر)
93
۳۰٬۵۶۱ نویسه (متوسط ۳۲۵٫۱۲ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۴۳٬۵۰۵ کلمه (متوسط ۴۶۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
58
۴۱۳٬۸۵۱ نویسه (متوسط ۴٬۴۰۳ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۳۲۸ (متوسط ۳٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۹۲
97
اخبار تغییر یافته ۵
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۳۶ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا