ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۱۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۰۵۷ نویسه (متوسط ۹۵٫۵۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱٬۱۲۹ کلمه (متوسط ۳۵٫۲۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۰٬۳۹۷ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۹۱ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۲۲٬۱۰۱ کلمه (متوسط ۶۹۰٫۶۶ کلمه در هر خبر)
91
۲۰۷٬۲۵۶ نویسه (متوسط ۶٬۴۷۷ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۲۲ (متوسط ۳٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۳۱
96
اخبار تغییر یافته ۵
60
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار ایسنا