ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۶۸۷ کلمه (متوسط ۹٫۹۶ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۴۲۸ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۶ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱٬۹۵۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
94
۱۷٬۷۶۳ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۴۳ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲۸٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۵۵ کلمه در هر خبر)
52
۲۶۳٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۳٬۸۲۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۲۲۷ (متوسط ۳٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۶۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
استانی ۱۰ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار ایسنا