ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۲۲ کلمه (متوسط ۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۱۸۷ نویسه (متوسط ۸۴٫۷۹ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۵۲۶ کلمه (متوسط ۳۷٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۶۷۵ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۹۳ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۴٬۹۰۶ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
42
۴۵٬۳۵۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۳۹ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۴۱ (متوسط ۲٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا