ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷۸ -
تیتر ۳٬۸۱۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
87
۳۶٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۹۷٫۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۱۲٬۷۰۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۶۱ کلمه در هر خبر)
94
۱۱۷٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۳۰۹٫۹۹ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۱۴۶٬۹۶۸ کلمه (متوسط ۳۸۸٫۸ کلمه در هر خبر)
48
۱٬۳۷۷٬۱۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۹۹ (متوسط ۲٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۳۵۷
94
اخبار تغییر یافته ۶۱
59
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۰ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
گوناگون ۹ خبر
استانی ۱۷۱ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار ایسنا