ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۶۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۲ کلمه در هر خبر)
83
۶٬۱۷۶ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۲۹ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۱٬۸۳۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۷ کلمه در هر خبر)
96
۱۷٬۰۹۶ نویسه (متوسط ۳۰۵٫۲۹ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۲۳٬۵۷۷ کلمه (متوسط ۴۲۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
53
۲۲۵٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۲۹ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۸۸ (متوسط ۳٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۵۶
100
اخبار تغییر یافته ۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲۰ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایسنا